Deltidspladser og kombinationstilbud

I Gribskov Kommunen findes der tre typer at deltidsplader: almindelige deltidspladser, tidsbegrænsede deltidspladser i forbindelse med barsel eller orlov og kombinationstilbud.

Deltidspladser i Gribskov Kommunens daginstitutioner er per 1.1.2024 på 35 timer om ugen - fordelt på de fem hverdage indenfor tidsrummet 8.00-15.00.

Deltidspladser i Gribskov Kommunens dagpleje er på 30 timer om ugen.

Forældrebetalingstakster for deltidspladser finder du her

Almindelige deltidspladser

Almindelige deltidspladser tilbydes i begrænset antal i alle daginstitutioner i kommunen. Ønsker man denne type deltidsplads skal man ansøge om det, når man skriver sit barn op til en institutionsplads eller kontakte pladsanvisningen, hvis ens barn allerede går i et dagtilbud. Denne type deltidsplader tilbydes ikke i dagplejen.

Deltidspladser i forbindelse med barsel eller orlov

Forældre som afholder fravær efter reglerne i barselsloven, har ret til en deltidsplads i dagtilbud. Deltidspladsen kan gives til ældre søskende i alderen 26 uger og indtil skolestart i det dagtilbud, hvor barnet er indskrevet.

Disse lovpligtige deltidspladser tilbydes i alle institutioner og hos alle dagplejere i den periode, hvor en eller begge forældre er på barsel eller orlov. Når forældrene ikke længere holder barsels- eller forældreorlov, vil barnets deltidsplads som udgangspunkt blive konverteret til en fuldtidsplads i det dagtilbud, hvor barnet er optaget.

Forældrene har ret til en deltidsplads i én sammenhængende periode pr. barn, så længe der er én forælder, der er på barsel. Forældrene kan skiftes til at holde barsel under den ansøgte periode. Barslen kan afbrydes op til 5 uger, uden at retten til deltidspladsen mistes.
Muligheden for en deltidsplads omfatter også forældre, der har valgt at genoptage arbejdet delvist.

Lovpligtige deltidspladser i Gribskov Kommunens dagpleje er på 30 timer om ugen.

Lovpligtige deltidspladser I Gribskov Kommunens daginstitutioner er per 1.1.2024 på 35 timer om ugen.

Ansøgning om deltidsplads i forbindelse med barsel eller orlov

Ansøgning om deltidspladser i forbindelse med orlov eller barsel sker ved henvendelse til pladsanvisningen. Gribskov Kommune skal modtage ansøgningen om deltidsplads senest to måneder før deltidspladsen ønskes. Deltidspladsen kan kun starte fra den 1. i måneden
Sammen med ansøgningen skal der vedlægges dokumentation for, at en af forældrene er på barsel i den ansøgte periode. Som dokumentation skal der altid fremsendes kopi af vandrejournal med terminsdato eller en fødselsattest. Når der er indgået aftale om barsel med arbejdsgiveren eller jobcentret, skal kopi af denne ligeledes fremsendes (denne aftale vil typisk være indgået senest 8 uger efter fødslen).

Ansøgningsskema og information - klik her (word-fil)

Åbningstid for deltidspladser

Åbningstiden for en 35 timers deltidsplads i daginstitutioner er dagligt fra kl. 8.00-15.00. Det betyder, at en familie med en deltidsplads tidligst kan aflevere barnet kl. 8.00 og senest kan hente barnet kl. 15.00. Dagtilbudslederen kan give dispensation til et andet tidsrum.
Tidsrummet er fastsat, så barnet har mulighed for at deltage i flest mulige fælles pædagogiske aktiviteter.

Kombinationstilbud

Hvis du som forældre har et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, har du mulighed for at vælge et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning. Du kan søge om kombinationstilbud til børn i alderen 26 uger og indtil barnets skolestart.

Fleksibel pasning er en ordning, hvor du som forælder selv ansætter en børnepasser eller hvor du køber en plads i en eksisterende privat pasningsordning og får tilskud hertil af kommunen. Medmindre du er enlig forsørger, er det begge forældre, som skal have et arbejdsgiverdokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid på mindst 10 timer om ugen.

Tilskuddet til den fleksible pasning følger gældende regler og takster for tilskud til private pasningsordninger, jf. dagtilbudslovens § 80-85. Kommunen giver et tilskud, der dækker max. 75 % af forældrenes udgifter til den fleksible pasning. Taksten for deltidspladsen i dagtilbuddet reduceres afhængigt af, hvor mange timers ugentlig pasning i dagtilbuddet, den enkelte familie indgår aftale om.

Som forælder bestemmer du selv, hvem der skal passe dit barn. Pasningen kan forgå i hjemmet eller i den fleksible passers eget hjem. Børnepasseren skal være mindst 16 år, kunne fremvise en ren børneattest og kunne dokumentere danskkundskaber svarende til et 9. klasses niveau.
Ansøgning om kombinationstilbud sker ved henvendelse til pladsanvisningen.

Kontakt pladsanvisningen 

Send digital post til Pladsanvisningen