Opsætning, ændring og vedligehold af hegn

Hegnsloven indeholder regler om opsætning (rejsning) af nyt hegn, ændring samt vedligehold af eksisterende hegn.

Opsætning af nyt hegn

Der er som udgangspunkt hegnspligt i Danmark. Det betyder, at du eller din nabo kan kræve, at der bliver opsat fælleshegn mellem jeres grunde i skellinjen. Naboer skal normalt deles om arbejdet og udgifterne til opsætning og vedligeholdelse af et fælleshegn. Hegnet skal passe ind i omgivelserne og tydeligt adskille de to grunde.

Hegnspligten gælder ikke hegn, der grænser op til et vejskel til offentlig vej eller privatvej. Her skal grundejer selv betale og hegnet skal stå, helt på egen grund. Hegnet må ikke vokse ud over vejen, eller spærre for udsynet og oversigten ved vejkryds eller sving. Reglen anvendes også ved offentligt ejede parker, p-pladser, sportspladser og lignende, der er åbne for almindelig færdsel.

Hegnspligten gælder heller ikke, hvis din nabo allerede har opsat et tilfredsstillende eget hegn, eller hvis jeres grunde på anden måde er tydeligt adskilte med et åbent vandløb eller på lignende måde.

Ombytning, ændring og sløjfning af hegn

Hvis du ønsker at ændre et fælleshegn, skal du være enig med din nabo om det.

Kan I ikke blive enige – og ønsker I fortsat at ændre hegnet – kan I henvende jer til Hegnsynet. Den nabo, der ønsker at ændre fælleshegnet, skal som udgangspunkt selv stå for arbejdet og afholde udgifterne til udskiftningen.

Du kan som grundejer frit ombytte, ændre eller sløjfe dit eget hegn.

Hvis der ikke er et andet hegn mellem de to ejendomme, skal naboen have besked mindst en måned før, man foretager ændringerne. Naboen kan herefter kræve opsætning af et fælleshegn.

Hvis du lovligt opfører en bygning i skel (efter byggelovgivningen og med eventuel byggetilladelse fra Kommunen), kan du altid sløjfe et eksisterende fælleshegn der hvor bygningen opføres, idet bygningen vil have hegnsfunktion i forhold til naboen.

Hegnets vedligeholdelse

Et hegn skal holdes i god stand og må ikke blive beskadiget. Det betyder, at en hæk normalt skal klippes en til to gange om året. Levende hegn skal klippes på forsvarlig måde og på passende årstid.

Du og din nabo kan selv bestemme højden på hegnet mellem jeres grunde, hvis I er enige.

Hegnshøjden på fælleshegn ved boligbebyggelse er efter Hegnsloven som udgangspunkt 2 meter. Hvis du og din nabo ikke kan blive enige, har Hegnsynet mulighed for at fastsætte en hegnshøjde på mellem 1,8 m og 2,0 m. Hvis der er særlige forhold, der gør sig gældende kan hegnshøjden dog fastsættes lavere eller højere. Det kan f.eks. være, hvis der er skrånende terræn/niveauforskel eller hvis naboejendommen er en etageejendom eller en børneinstitution.

Den jord, der støder op til fælleshegnet, må ikke anvendes, så det skader hegnet.

Egne hegn må ikke være til større ulempe for naboen end et fælleshegn. Det betyder, at hegnshøjden som udgangspunkt er 2 meter plus afstanden til skellet. Hvis der er særlige forhold, der gør sig gældende, kan hegnshøjden dog fastsættes lavere eller højere.

Et eget hegn må ikke beskadige et fælleshegn og skal placeres i en afstand, så fælleshegnet kan vedligeholdes. Egne hegn skal holdes på egen grund. Det betyder, at du kan kræve din nabos eget hegn flyttet, hvis det er placeret i skellinjen. Desuden kan du kræve, at din nabo klipper sin egen hæk i skellinjen.