Særligt om træer, buske og grene

Træer og buske giver ofte anledning til konflikter mellem to naboer. Typisk fordi træer kan skygge eller grene, blade med mere er til gene for naboen.

Der findes ingen skrevne regler om træer og anden beplantning, der står helt på egen grund, og forholdet er reguleret af den uskrevne naboret, der udgøres af en omfattende domspraksis. Ønsker man at klage over, at naboens træer skygger, giver gener i form af løvfald og lignende, skal man lægge sag an ved byretten.

Her kan du læse lidt mere om træer og buske:

Træer

Træer er som udgangspunkt ikke omfattet af Hegnsloven. I nogle tilfælde vil en række af træer dog til sammen udgøre et hegn, hvis trærækken består af ensartede træer i samme størrelse, der står i væsentlig del af skellets længde, og træerne er sammenvoksede og har dækkende sidegrene ned til jordoverfladen.

Det er Hegnsynet, der vurderer om en række af træer udgør et hegn omfattet af Hegnsloven.

Hvis træer tidligere har udgjort hegn, men er vokset så store at der er kommet ”huller” mellem stammerne udgør trærækken ikke længere et hegn, men træer i skel. Træer kan ikke forlanges fjernet i forbindelse med rejsning af hegn.

Grene fra træer og buske

I hegnsloven er der regler om at grene træer og buske ikke må vokse ind i et fælleshegn eller i naboens eget hegn og beskadige hegnet. Grene fra træer må heller ikke genere ”trafikken” på nabogrunden. Her kan grundejer af egen drift beskære naboens grene ind til skellinjen.

Hvis grene fra træer og buske, på grund af alder eller råd, er til fare for sikkerheden på naboejendommen, kan Hegnsynet træffe kendelse om beskæring af grene.