Værd at vide om længerevarende botilbud

Et længerevarende botilbud er et tilbud til voksne med et omfattende behov for støtte i hverdagen, der ikke har mulighed for at bo i en almindelig selvstændig bolig. Nedenfor kan du læse om længerevarende botilbud i Gribskov Kommune. Informationen er et supplement til kommunens kvalitetsstandard. Du kan bl.a. læse om, hvordan du søger om et botilbud, hvad der sker når du har søgt, hvad et botilbud koster og hvad du kan få hjælp og støtte til.

Inden du søger om længerevarende botilbud er det vigtigt, at du overvejer, hvad du har brug for støtte og hjælp til, og om dit behov opfyldes af et af vores andre tilbud.

Du kan overveje om du:

 • kan blive boende i din nuværende bolig, hvis din hjælp og støtte tilrettelægges anderledes
 • kan blive i stand til helt eller delvist at klare hverdagens opgaver og gøremål, hvis du får vejledning eller oplæring i, hvordan du lettere kan løse dem
 • kan lave støttende aftaler med dit netværk, frivillige eller dine pårørende
 • skal søge om et midlertidigt botilbud. Det kan være en mulighed for at afklare og udvikle dine ressourcer i hverdagen.

Det vil indgå i vores vurdering, om dine behov kan imødekommes på en af ovenstående måder.

Har du brug for vejledning af en rådgiver, inden du søger, er du velkommen til at kontakte os.

Vores tilbud om et botilbud vil altid tage udgangspunkt i en individuel og konkret vurdering af din aktuelle situation og dine behov.

Du skal søge på www.borger.dk, kontakte din rådgiver eller ringe til Gribskov Kommune på tlf. 72496000.

Din rådgiver kontakter dig, når vi har modtaget din ansøgning.

Når du har søgt om et længerevarende botilbud, vil du blive kontaktet af din rådgiver, så I kan aftale et møde.

På mødet skal du fortælle om dit behov for hjælp og støtte og dine ressourcer til at klare dig selv. Vi kan have brug for flere detaljer vedrørende dine fysiske, psykiske og sociale ressourcer og udfordringer.

Vi skal aftale hvilke yderligere oplysninger, der er brug for, når vi skal vurdere din ansøgning. Det kan for eksempel være fra din læge, sygehuset eller din hjemmepleje. Vi skal bruge et samtykke fra dig eller den person, der varetager dine personlige interesser.   

Din rådgiver vil vejlede dig i dit videre sagsbehandlingsforløb.

I et botilbud kan du, ud over en bolig, få forskellige former for hjælp og støtte. Din hjælp og støtte vurderes og visiteres ud fra din konkrete situation.

Når vi vurderer dit behov for et længerevarende botilbud, skal vi bruge oplysninger om din hverdag. Din rådgiver vil undersøge, hvilke ressourcer og behov du har. Vi vil spørge dig om, hvordan du forestiller dig, at du kan leve et så selvstændigt og aktivt liv som muligt. 

Din rådgiver vurderer på baggrund af dine oplysninger din funktionsevne. Din funktionsevne er blandt andet din fysiske, psykiske og sociale evne til selv at udføre dagligdagens opgaver og aktiviteter.

Din rådgiver bruger altså en vurdering af din funktionsevne til at vurdere dine ressourcer til at bo alene, klare personlig pleje, praktiske opgaver eller til at deltage i sociale fællesskaber og aktiviteter.

Rådgiveren vurderer din funktionsevne ved hjælp af metoden Voksenudredningsmetoden (VUM), der blandt andet er udviklet af Kommunernes Landsforening (KL), og bliver brugt landsdækkende. Du kan læse mere om Voksenudredningsmetoden på Socialstyrelsens hjemmeside

Hjælp til selvhjælp

I Gribskov Kommune ønsker vi at understøtte borgerne i et sundt liv med så mange gode leveår som muligt. Vi tror på, at god livskvalitet hænger sammen med, at du så vidt muligt selv deltager i og bidrager til hverdagens gøremål. Vi vil vurdere om der er opgaver eller aktiviteter, du ikke kan klare helt eller delvist lige nu, og du vil i så tilfælde blive tilbudt socialpædagogisk støtte, rehabiliterende eller aktiverende hjælp til at løse disse opgaver.

Vi vurderer din ansøgning individuelt og konkret. Din funktionsevne vil indgå i vores helhedsvurdering af dine behov og ressourcer i hverdagen. 

Vores skema illustrerer sammenhængen mellem en helhedsvurdering af funktionsniveau og Gribskov Kommunes serviceniveau for et længerevarende botilbud.

Funktionsniveauer
Beskrivelse
Serviceniveau
Funktionsniveau 0:

Funktionsniveau 0: Ingen/ubetydelige begrænsninger

Ingen/ubetydelige begrænsninger

Borgeren er selvstændig og har ikke behov for personassistance for at udføre aktiviteten.

Hjælp til selvhjælp

Du vil typisk modtage råd og vejledning om almene og frivillige tilbud.

Funktionsniveau 1:

Funktionsniveau 1: Lette begrænsninger

Lette begrænsninger
Borgeren er den aktive part og kan med let personassistance udføre aktiviteten.
Motivation og guidning 

Du vil typisk modtage råd og vejledning i forbindelse med et besøg. Du kan blive tilbudt korte oplæringsforløb af hjemmeplejen eller hjælpemidler. Du vil blive henvist til almene og frivillige tilbud med henblik på støtte i hverdagen.

 

Funktionsniveau 2:
Funktionsniveau 2: Moderate begrænsninger
Moderate begrænsninger
Borgeren er den aktive part og kan under forudsætning af moderat personassistance udføre aktiviteten. 
Rehabilitering

Du vil typisk blive tilbudt et rehabiliterende forløb med hjemmeplejen, ”Styrk hverdagen”, hjælpemidler og socialpædagogisk støtte til at udvikle eller fastholde dine ressourcer til at bo i din nuværende bolig.

 

Funktionsniveau 3:
Funktionsniveau 3: Svære begrænsninger
Svære begrænsninger
Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende
personassistance udføre aktiviteten. 
Rehabiliterende, aktiverende og kompenserende hjælp og støtte

Du vil typisk blive tilbudt et rehabiliterende forløb med hjemmeplejen, ”Styrk hverdagen”, hjælpemidler og socialpædagogisk støtte, til at udvikle eller fastholde dine ressourcer til at bo i din nuværende bolig. Vi vil vurdere, om du kan tilbydes et afklaringsophold på et midlertidigt botilbud eller et længerevarende botilbud uden midlertidig afklaring.

Funktionsniveau 4:
Funktionsniveau 4: Totale begrænsninger
Totale begrænsninger
Borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten og har
behov for fuldstændig personassistance. 
Aktiverende og kompenserende hjælp og støtte

Du vil typisk blive tilbudt kompenserende og aktiverende hjælp og støtte. Du vil typisk få tilbudt et botilbud efter Servicelovens §108 eller Almenboliglovens §105. 

Vi vil undersøge, om velfærdsteknologiske løsninger kan imødekomme dine behov. De nye løsninger skal, sammen med en aktiverende tilgang og systematisk rehabilitering, hjælpe borgere med fysiske og/eller psykiske begrænsninger og handicaps til at bevare deres uafhængighed og evne til at hjælpe sig selv.

Du kan få et tilbud om både bolig, hjælp og støtte samme sted. Boligen bliver den fysiske ramme for den hjælp og støtte, du har behov for.

Omfanget af din støtte er individuelt og målrettet dine behov og formålet med dit ophold på tilbuddet. Dit behov og dine ressourcer afgør derfor, hvilken støtte du kan modtage, og hvilket botilbud du sammen med din rådgiver skal vælge. Behovet for hjælp og støtte er individuelt og kan derfor variere.

Medarbejderne på botilbuddet vil arbejde rehabiliterende og aktiverende. Du skal udvikle, træne og vedligeholde dine ressourcer i hverdagen, i det omfang det er muligt.

Dit botilbud skal tilbyde dig den hjælp og støtte, vi har vurderet, at du har behov for.

Det kan for eksempel være hjælp og støtte til:

 • vedligeholdelse og træning af personlige færdigheder. Social- pædagogisk støtte til optræning, udvikling af fysiske og psykiske potentialer. Ved at tilrette hverdagen ud fra den enkeltes behov og støtte, guide og motivere den enkelte til at udvikle og vedligeholde færdigheder, personlig udvikling og mestringsstrategier.
 • omsorg og vejledning i daglige funktioner. Ved at yde omsorg, hjælpe og støtte i de planlagte, men også de uforudsete daglige hændelser og opgaver.
 • personlig hjælp og pleje med udgangspunkt i den enkeltes behov og ressourcer til selv at deltage. Det kan f.eks. være daglig personlig hygiejne, bad, påklædning og afklædning, toiletbesøg og forflytninger eller hjælp og støtte til måltider, medicin og væskeindtag.
 • nødvendige praktiske opgaver i hverdagen med udgangspunkt i den enkeltes behov og ressourcer til selv at deltage. Det kan for eksempel være rengøring, oprydning, opvask, indkøb og vask af tøj.
 • pædagogisk ledsagelse udenfor botilbuddet. Støtte til at opsøge og deltage i andre fællesskaber udenfor botilbuddet. Tilbyde aktiviteter som ture og ferie med botilbuddets andre beboere. Hvis det vurderes nødvendigt ledsage til tandlæge, læge og anden behandling.

Vi tilbyder dig en handleplan. En handleplan vil sætte fokus på dine ønsker og mål og betyde, at vi sammen fokuserer på det, der har betydning for dig.

Du kan sammen med din rådgiver og botilbuddet lave en plan, som indeholder dine mål på forskellige områder. Målene tager udgangspunkt i dine behov og ressourcer. Planen vil have fokus på, at du lærer at hjælpe dig selv.

Din handleplan tager udgangspunkt i dine mål for hvordan du 

 • bliver i stand til, helt eller delvist at opretholde en hverdag med størst mulig selvstændighed
 • styrker dine færdigheder, så du selv træffer beslutninger og styrer dit liv i den retning, du ønsker

Vores hjælp og støtte tager udgangspunkt i dine behov i hverdagen. Du kan få hjælp af medarbejdere, når du har brug for det, men også støtte til at udvikle eller vedligeholde dine ressourcer til for eksempel at:

 • varetage din personlige pleje og de praktiske opgaver
 • tage ansvar for din sundhed og eventuel kronisk sygdom
 • kontakt til behandling, læge, sygehus, tandlæge og lignende
 • aktiviteter i hverdagen og til at dyrke interesser
 • komme omkring og have kontakt med andre
 • opsøge fysisk træning og tage ansvar for din kost og livsstil
 • varetage din egen hverdagsøkonomi

Du har indflydelse på valget af det botilbud, du gerne vil bo på, men du skal være opmærksom på, at ikke alle botilbud tilbyder det samme. Dit valg skal altid kunne matche dine behov fremfor en ønsket beliggenhed. 

Det enkelte bosted har specialiseret sig på forskellige områder. Det kan være aldersgrupper og/eller særlige kompetencer indenfor for eksempel kognitive vanskeligheder, autisme, fysiske eller psykiske udfordringer

Det er derfor vigtigt, at du og din rådgiver undersøger de enkelte tilbud. Når I har fundet det tilbud, der ser ud til at passe dig, skal du besøge stedet.

Når du og din rådgiver har valgt et egnet botilbud, skal vi sende dine oplysninger til stedet. De skal også vurdere, om dine visiterede behov, kan tilgodeses hos dem, og om de kan tilbyde dig en plads.

Du kan forvente, at der er venteliste på de forskellige botilbud.

Hvis du selv finder et egnet botilbud, må det ikke være dyrere end det sted, vi har vurderet, er egnet til dig. 

Botilbud skal være godkendt af Socialstyrelsen. Du kan finde dem på Tilbudsportalen.

For længerevarende botilbud efter Servicelovens §108 gælder:

Du skal selv betale for din husleje og dine forbrugsomkostninger (El, varme, vand).

Derudover skal du betale for dine almindelige leveomkostninger for eksempel mad, husholdningsartikler, plejemidler, transport, forsikringer, fjernsyn og netværk.

Det enkelte botilbud kan have valgfrie ydelser, som du selv skal betale.

Du skal ikke betale for den personlige hjælp og støtte, du har behov for i botilbuddet.

Din rådgiver vil beregne din egenbetaling for tilbuddet.

 

For længerevarende botilbud efter Almenboligslovens §105 gælder:

Du lejer en bolig på almindelige lejevilkår for almene boliger.

Det betyder, at du får en lejekontrakt fra et almennyttigt boligselskab.

Huslejen og boligudgifterne er forskellige. Du skal betale indskud, husleje, fællesudgifter, el, vand og varme.

Du kan se udgiften for det enkelte tilbud på tilbudsportalen.

Derudover skal du betale for dine almindelige leveomkostninger for eksempel mad, husholdningsartikler, plejemidler, forsikringer, fjernsyn og internet.

Fælles for alle bosteder er, at du:

 • altid skal betale for dine boligudgifter og almindelige leveomkostninger
 • ikke skal betale for den personlige hjælp og støtte du har behov for i botilbuddet

Din rådgiver vil tilbyde dig en overordnet vejledning og eventuelt henvise dig til økonomisk rådgivning i vores Ydelsescenter.

Du kan søge om indskudslån og boligsikring via www.borger.dk

Du kan søge om enkeltstående tilskud til husleje og varmetillæg via Aktivloven eller pensionsloven, hvis du er pensionist efter den gamle ordning eller folkepensionist. Du skal søge via www.borger.dk

Her kan du se hvilke ting, du ikke kan få støtte og hjælp til i et botilbud

 • udgifter til dine egne aktiviteter
 • transport ud over det der tilbydes på bostedet
 • pasning af dine husdyr
 • egen planlagt ferie hvis det bosted du har valgt, har et ferietilbud

Du kan se en oversigt over Gribskov kommunes sagsbehandlingstider her.

Her kan du læse hvordan Gribskov Kommune behandler dine personoplysninger, samt få information om dine rettigheder.

Hvis du ikke har adgang til at se informationen digitalt, kan du kontakte Borgerservice på telefon 72496000, som kan sende det som fysisk brev til dig.