Værd at vide om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og BPA er kommunale tilbud, som giver borgere med massive og sammensatte plejebehov mulighed for at ansætte hjælpere i eget hjem. Her kan du og/eller dine nærmeste læse om de to ordninger.

Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og BPA er kommunale tilbud, som giver mulighed for at ansætte hjælpere i eget hjem.

Du kan få bevilget kontant tilskud til ansættelse af hjælpere eller en BPA-ordning, hvis du har betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og derfor massive og sammensatte plejebehov, der ikke kan dækkes af personlig eller praktisk hjælp, afløsning eller aflastning.

Du skal kunne fungere som arbejdsleder

For at kunne gøre brug af ordningerne er det afgørende, at du har lyst til – og er i stand til – at påtage dig rollen som arbejdsleder. At være arbejdsleder betyder blandt andet, at du selv skal tilrettelægge din hjælp, lave opgavebeskrivelser, vagtplaner og indkalde afløsere fra dit hjælperhold, når det er nødvendigt. Du skal desuden selv oplære nye hjælpere.

Du skal desuden kunne fungere som arbejdsgiver for dine ansatte, med mindre du overdrager opgaven til fx en godkendt virksomhed. Som arbejdsgiver skal du eller den, du overdrager ansvaret til, stå for de praktiske, økonomiske og juridiske opgaver, som er forbundet med ansvaret for ansatte i ordningerne.

Det betyder, at du eller den, du overdrager ansvaret til, for eksempel skal kunne ansætte hjælpere, udarbejde lovpligtige ansættelsesbeviser og varetage udbetaling af løn, feriepenge og ATP, indberetning af skat, feriepenge etc.

Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere

For at kunne få bevilget en ordning om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere skal du have behov for støtte mere end 20 timer om ugen til personlig pleje, praktisk hjælp, afløsning og aflastning.

Efter § 95 stk. 3 kan en nærtstående, der helt eller delvist passer dig, i helt særlige tilfælde få udbetalt det kontante tilskud og fungere som arbejdsleder. Det afhænger af en konkret og individuel vurdering, om du kan gøre brug af denne mulighed.

BPA

BPA er en ordning til borgere, der har behov for ”ganske særlig støtte”, jf. serviceloven § 96. Du skal have et massivt og komplekst behov for støtte til personlig pleje, praktiske opgaver og ledsagelse. I særlige situationer kan du fx få hjælp til overvågning og rådighedstimer.

Vores tilbud om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og BPA tager udgangspunkt i en individuel og konkret vurdering af din aktuelle situation og dine behov.

Du skal søge via Borger.dk, kontakte din rådgiver eller ringe til Gribskov Kommune på tlf. 72496000. Din rådgiver kontakter dig, når vi har modtaget din ansøgning.

Når du har søgt, vil du blive kontaktet af en rådgiver. Din rådgiver vil vejlede dig om ordningen om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere, BPA-ordningen samt andre alternativer, og guide dit videre forløb.

Din rådgiver vil desuden udlevere og gennemgå Gribskov Kommunes håndbog for området, der indeholder detaljeret information og praktiske oplysninger om ordningen om kontant tilskud til hjælper samt BPA.

Din rådgiver vurderer din funktionsevne og ressourcer i hverdagen på baggrund af de oplysninger vi får om dig gennem dialog med dig og samarbejde med forskellige fagpersoner. Din funktionsevne er blandt andet din fysiske og psykiske evne til selv at udføre dagligdagens personlig pleje og praktisk hjælp.

Rådgiveren vurderer din funktionsevne ved hjælp af enten Voksenudredningsmetoden (VUM) eller Fællessprog III (FSIII), der er metoder, der bl.a. er udviklet af Kommunernes Landsforening (KL), og bliver brugt landsdækkende.

Vores samlede vurdering af dit behov for hjælp og støtte afhænger af din konkrete situation, dine ressourcer og af, hvor meget du selv og andre i husstanden kan udføre.

I Gribskov Kommune ønsker vi at understøtte borgerne i et sundt liv med så mange gode leveår som muligt. Vi tror på, at god livskvalitet hænger sammen med, at du så vidt muligt selv er med til at klare din egen hverdag.

Vi vurderer din ansøgning individuelt og konkret. Din funktionsevne vil indgå i vores helhedsvurdering af dine behov og ressourcer i hverdagen. Hvis vi vurderer, at du med mindre ændringer kan klare dine aktiviteter, kontakten med familie og venner, den personlige pleje og de praktiske opgaver i hverdagen, vil du få råd og vejledning fra din rådgiver.

Hvis du ønsker det, kan du og din rådgiver sammen lave en handleplan. I handleplanen kan vi sætte fokus på dine ønsker og mål, så vi sammen fokuserer på det, der har betydning for dig.

Med ordningen om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere kan du blandt andet få hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver, afløsning og aflastning. Med BPA kan du blandt andet få hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver, ledsagelse og i særlige situationer overvågning og rådighedstimer.

I begge ordninger kan du desuden få et beløb til dækning af udgifter til blandt andet aflønning af hjælpere og arbejdsgiverrelaterede udgifter.

Hvis du vil have yderligere informationer, kan du kontakte din rådgiver.

Gribskov Kommune har udarbejdet en håndbog om de to ordninger. Håndbogen er målrettet borgere, der får bevilget ordningerne, deres pårørende og arbejdsgivere. Håndbogen skal anvendes i den løbende administration af ordningerne og danner grundlag for samarbejdet med rådgiver.

Sagsbehandlingstiden varierer afhængigt af, hvor mange informationer, vi skal indhente for at kunne behandle din ansøgning. Sagsbehandlingstiden er blandt andet afhængig af:

  • Hvornår det er muligt at planlægge hjemmebesøg. Ofte skal der aftales og koordineres flere besøg.
  • Hvor mange oplysninger, der skal indhentes og hvor mange steder, der skal indhentes oplysninger fra.
  • Om der er sagsbehandlingstid i andre teams eller centre.
  • Partshøringer.
  • Aftalte svarfrister mellem kommunerne og regionerne.
  • Lovpligtige frister i sagsbehandlingen.


Du kan se Gribskov kommunes sagsbehandlingstider ved at klikke her.

Her kan du læse hvordan Gribskov Kommune behandler dine personoplysninger, samt få information om dine rettigheder.

Hvis du ikke har adgang til at se informationen digitalt, kan du kontakte Borgerservice på telefon 72496000, som kan sende det som fysisk brev til dig.

Relateret indhold