Projektbeskrivelse

Projektet forløber over fem år fra 2019 til 2023. I 2019 blev der udarbejdet en forsøgsplan med tre forsøgsområder, hvor der udføres forskellige naturplejemetoder, blandt andet afbrænding, som ses på billedet ovenfor.

Forsøgsområde A

Forsøgsområde A er placeret på en syd eksponeret skrænt med mosaikvegetation af hedelyng. Området er 1 ha, som er udlagt i fire forsøgsblokke med fire forsøgsfelter i hver. Forsøgsfelterne er slåning og rotationsgræsning, afbrænding og rotationsgræsning, rotationsgræsning og kontrol.

Her under ses en illustration af sommerfugleprojektets prøvefelter for forsøgsområde A. Forsøgsfelterne med leslåning og rotationsgræsning er angivet med blå, afbrænding og rotationsgræsning er angivet med orange, rotationsgræsning er angivet med grøn og kontrolfelter er angivet med rød.

Forsøgsområde B

Forsøgsområde B er placeret på en nordeksponeret skrænt domineret af sand-star. Området er 0,4 ha, som er udlagt i otte forsøgsfelter, fire med slåning og fire med afbrænding.

Forsøgsområde C

Forsøgsområde C er placeret på en kystflade langs kysten. Området er 0,2 ha. og er udlagt som rotationsgræsning.

Undersøgelser

I forsøgsområderne foretages der årlige vegetationsundersøgelser. I 2019 er der udført grundige basisanalyser som vil blive gentaget i 2023. Forsøgsområde A og B bliver analyseret ved hjælp af en udvidet Raunkiær cirkelanalyse og i forsøgsområde C bliver der foretaget en transektanalyse. Forekomsten af de otte fokusarter og øvrige dagsommerfugle registreres årligt i arternes flyvetid efter en linjetaksering samt i alle forsøgsområderne.

Hvert år undersøges der også forekomsten af sommerfugle. Læs statusrapport for 2019 - 2021 her