Beskyttede dyr og planter

Hovedparten af de dyr, der findes i Danmark, har en udbredelse der rækker langt ud over landets grænser. Mange af levestederne i Danmark er med til at opretholde bestande af arter, der i størstedelen af deres udbredelsesområde er truede. Samtidig kan der være arter, der af andre grunde (f.eks. kulturelle, æstetiske eller etiske) ønskes beskyttet helt eller i en del af deres livscyklus.

Beskyttelse af arter kan være fra et fuldstændigt forbud mod at slå arten ihjel, samle den ind eller fjerne den, til at der indføres begrænset jagt- og fisketid på arten. Mange af Danmarks dyrearter er desuden indirekte beskyttet, fordi deres levesteder er beskyttede.

Beskyttelsen af arter sker således både gennem naturbeskyttelsesloven, jagtloven og fiskerilovens bestemmelser.

Bilag IV-arter

En lang række arter, som tilhører eller inden for de sidste hundrede år har tilhørt den danske fauna, har opnået beskyttelse gennem EU direktiver eller internationale konventioner. På EF-habitatdirektivets bilag IV er der opført en række plante- og dyrearter, der er strengt beskyttede i hele EU. Arterne kaldes i daglig tale for "bilag IV-arter". En del af arterne findes tillige på habitatdirektivets bilag II.

Læs mere om de strengt beskyttede dyrearter på Miljøstyrelsens hjemmeside:

Bilag IV-arter

Rød - og gulliste

Rødlisten er en oversigt over plante- og dyrearter, som er forsvundet i nyere tid, er i fare for at forsvinde, eller er sjældne.

Gullisten omfatter plante- og dyrearter i tilbagegang og arter som Danmark i international sammenhæng har et særligt ansvar for.

Listerne er med andre ord en fortegnelse over arter, som gennem målrettet naturforvaltning skal gives mulighed for at genetablere eller konsolidere sig, som der skal tages hensyn til i planlægning og forvaltning, som bør overvåges og beskyttes, hvis det skal forhindres, at de forsvinder, og som bør eftersøges, hvis de anses for at være forsvundet. Der udarbejdes rødlister for hele verden og på nationalt niveau. Læs mere om den danske rødliste på Miljøstyrelsens hjemmesiden:

Rødliste

Gribskov Kommunes bilag IV-arter

I Gribskov Kommune har vi kendskab til følgende bilag IV-arter:

Dyr

Bæklampret

Bæklampret findes eksempelvis i Esrum Å.

Løgfrø

Løgfrø findes eksempelvis omkring Annisse Nord.

Læs her om arbejdet med overvågning og forbedring af løgfrøs habitat

Markfirben

Markfirben findes eksempelvis i området Rusland.

Grøn mosaikguldsmed

Grøn mosaikguldsmed findes eksempelvis ved Tuemose i Rågeleje.

Spidssnudet frø

Spidssnudet frø er udbredt i hele Gribskov Kommune.

Stor vandsalamander

Stor vandsalamander er udbredt i hele Gribskov Kommune.

Flagermus

I Gribskov Kommune forekommer der 7 flagermus-arter: Vandflagermus, Troldflagermus, Dværgflagermus, Brunflagermus, Sydflagermus, Skimmelflagermus og Langøret flagermus.

Planter

Opret Kobjælde

Opret Kobjælde findes på et overdrev i Ruslandsfrednnigen.

Edderkopurt

I Tibirke Bakker vokser en bestand af den sjældne art edderkopurt. Det er muligvis en krydsning af arterne grenet edderkopurt og ugrenet edderkopurt.

Bakke-gøgelilje

Der findes en mindre bestand af bakke-gøgelilje ved Gilbjerg Hoved.

Vi vil gerne høre om dine observationer

Hvis du finder eller ser en af arterne, så vil Team Natur og Vand gerne høre om dine observationer.

Kontakt os