Beskyttede dyr og planter

Hovedparten af de dyr, der findes i Danmark, har en udbredelse der rækker langt ud over landets grænser. Mange af levestederne i Danmark er med til at opretholde bestande af arter, der i størstedelen af deres udbredelsesområde er truede. Samtidig kan der være arter, der af andre grunde (f.eks. kulturelle, æstetiske eller etiske) ønskes beskyttet helt eller i en del af deres livscyklus.

Beskyttelse af arter kan være fra et fuldstændigt forbud mod at slå arten ihjel, samle den ind eller fjerne den, til at der indføres begrænset jagt- og fisketid på arten. Mange af Danmarks dyrearter er desuden indirekte beskyttet, fordi deres levesteder er beskyttede.

Beskyttelsen af arter sker således både gennem naturbeskyttelsesloven, jagtloven og fiskerilovens bestemmelser.

Bilag IV-arter

En lang række arter, som tilhører eller inden for de sidste hundrede år har tilhørt den danske fauna, har opnået beskyttelse gennem EU direktiver eller internationale konventioner. På EF-habitatdirektivets bilag IV er der opført en række plante- og dyrearter, der er strengt beskyttede i hele EU. Arterne kaldes i daglig tale for "bilag IV-arter". En del af arterne findes tillige på habitatdirektivets bilag II.

Læs mere om de strengt beskyttede dyrearter på Miljøstyrelsens hjemmeside:

Bilag IV-arter

Rødliste

Den Danske Rødliste er en oversigt over plante- og dyrearter med information om, hvor truede arterne er. Læs mere om den danske rødliste på Miljøstyrelsens hjemmesiden her

I Danmark udarbejder DCE, Aarhus Universitet den Danske Rødliste for Miljøstyrelsen. Læs mere her på Aarhus Universitets hjemmeside 

Gribskov Kommunes bilag IV-arter

I Gribskov Kommune har vi kendskab til følgende bilag IV-arter:

Dyr

Bæklampret

Bæklampret findes eksempelvis i Esrum Å.

Løgfrø

Løgfrø findes eksempelvis omkring Annisse Nord.

Læs her om arbejdet med overvågning og forbedring af løgfrøs habitat

Markfirben

Markfirben findes eksempelvis i området Rusland.

Grøn mosaikguldsmed

Grøn mosaikguldsmed findes eksempelvis ved Tuemose i Rågeleje.

Spidssnudet frø

Spidssnudet frø er udbredt i hele Gribskov Kommune.

Stor vandsalamander

Stor vandsalamander er udbredt i hele Gribskov Kommune.

Flagermus

I Gribskov Kommune forekommer der syv flagermus-arter: Vandflagermus, Troldflagermus, Dværgflagermus, Brunflagermus, Sydflagermus, Skimmelflagermus og Langøret flagermus.

Bæver 

Bæver findes i flere vandløbssystemer i Gribskov Kommune, bl.a. Pøle å , Ramløse å og Tinkerup å.

Planter

Opret Kobjælde

Opret Kobjælde findes på et overdrev i Ruslandsfrednnigen.

Edderkopurt

I Tibirke Bakker vokser en bestand af den sjældne art edderkopurt. Det er muligvis en krydsning af arterne grenet edderkopurt og ugrenet edderkopurt.

Bakke-gøgelilje

Der findes en mindre bestand af bakke-gøgelilje ved Gilbjerg Hoved.