Fredninger

Siden begyndelsen af 1900-tallet er arealer med værdifuld natur, flotte landskaber, bevaringsværdige udsigter mv. blevet fredet. En fredning gælder et afgrænset område og er typisk med til at sikre at området bevares eller udvikles på en bestemt måde.

I Gribskov Kommune har vi i alt 83 private, kommunale og statsejede fredninger.

Du kan se en oversigt over fredningerne på Fredninger.dk

Hvorfor fredninger?

Der kan være mange årsager til at frede et område. Fredninger kan gennemføres for at sikre værdifulde landskaber og natur-og kulturhistoriske områder eller sikre befolkningen adgang til et bestemt område. En fredning indeholder et formål og en række fredningsbestemmelser der understøtter fredningens formål. Når nye områder fredes, tinglyses fredningen på de matrikler der er omfattet.

Fredningen kan indebære, at kommunen skal pleje et fredet område. Og den kan bestemme, at en bestemt naturtilstand skal genoprettes og derefter bevares. Fredninger gennemføres primært, når beskyttelsen ikke kan tilgodeses på anden måde.

 

tinglysning.dk kan du undersøge om din ejendom er fredet . Du kan også få et overblik over alle hvilke ejendomme i Gribskov Kommune der ligger i fredede områder på kommunens digitale kort.

Gribskov Kommune fører tilsyn med at fredningsbestemmelserne bliver overholdt i fredningerne.

Hvis du har brug for en dispensation fra nogle fredningsbestemmelser, kan du kontakte Center for Teknik og Borgerservice

Fredningsnævnet har mulighed for at dispensere fra en fredningsbestemmelse, hvis det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål.

Du kan læse mere om hvordan du søger om dispensation på Fredningsnævnets hjemmeside

Har du spørgsmål til din ansøgning om dispensation, er du velkommen til at kontakte kommunen:

 

 Fredskov er ikke det samme som en fredning. Myndigheden for fredskov er Naturstyrelsen, og lovgivningen er skovloven.

 Fredede bygninger er fredet efter en tredje lovgivning, hvor Slots- og kulturstyrelsen er myndighed.

 

 

Plejeplaner for fredninger

Som kommune har vi en særlig ret og en forpligtelse til at pleje de fredede områder, hvor der er fastsat - eller hvor vi ønsker - en bestemt tilstand. Det kan være i fredede områder eller på lokaliteter, som er levesteder for sjældne planter og dyr med specielle krav til deres levesteder. Kommunen plejer arealer på blandt andet Heatherhill og Rusland, ved hjælp af får og kreaturer. Plejeplanerne kan ses her under. 

Plejeplan for Heatherhill

Plejeplan for Rusland

Granly fredningen

Strandbakkerne (kommer snarest)

 

Kontakt

Natur

Rådhusvej 3
3200 Helsinge

Tlf: 7249 6000

Digital post til natur