Slam

Udbringning af spildevandsslam til jordbrugsformål kan ske på landbrugsjord ved overholdelse af slambekendtgørelsen.

Regler for indhold i spildevandsslam

Reglerne i slambekendtgørelsen sikrer, at affald til jordbrugsformål ikke indeholder væsentlige mængder af miljøskadelige stoffer eller kan give anledning til forurening af grundvand.
Hvis slammet ikke indeholder væsentlige mængder af miljøskadelige stoffer, kan den med fordel genanvendes som gødnings- eller jordforbedringsmiddel til jordbrugsformål.

Opbevaring og udbringning af slam

Hvis du vil anvende spildevandsslam eller andre affaldsprodukter til jordforbedring, skal det anmeldes før levering. Anmeldelse skal ske til Gribskov Kommune.

Opbevaring

Spildevandsslam må ikke opbevares i markstak. Fast spildevandsslam må dog gerne opbevares midlertidigt i marken i forbindelse ved omladning (dog max 14 dage).

Med fast slam menes slam, der bevarer sin form ved placering i en stak eller bunke. Det vil sige, at bunken eller stakken ikke flyder ud. Opbevaring af spildevandsslam i midlertidige markstakke må ikke medføre risiko for forurening af grund- eller overfladevand.

Vi anbefaler, at affaldet udbringes hurtigst muligt, og at stakken skal overdækkes i perioder med udsigt til regn.

Vær omhyggelig med placering af stakken af hensyn til naboer.

Vi anbefaler, at afstandsreglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen som minimum følges.

Udbringning

Udbringning af slam må ikke:

  • Ske på en sådan måde og på sådanne arealer, at der ved tøbrud og regnskyl opstår fare for afstrømning til søer, vandløb eller dræn.
  • Give anledning til forurening af grundvandet, væsentlige gener eller uhygiejniske forhold.
  • Udbringes på lørdage samt søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 m fra byzone, sommerhusområder eller områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål.
  • Slam skal nedbringes inden 6 timer efter udbringning.

Regler for udbringning af gødning fremgår af slambekendtgørelsen og husdyrgødningsbekendtgørelsen.