Skorstensfejer

For at undgå brandrisiko skal skorstene renses og ses efter regelmæssigt.
Husejeren skal sørge for, at en skorstensfejer kan komme til at rense og efterse skorstenen. Efter loven skal det ske en gang om året.

Hvilke skorstensfejere kan du kontakte

Når du har brug for en skorstensfejer til at udføre arbejde ved din skorsten, eller når du skal have etableret en ny, kan du frit vælge enten at benytte en skorstensfejer, som Gribskov Kommune har en aftale med, eller en anden skorstensfejermester.

Skorstensfejermestre som Kommunen har aftale med

Gribskov Kommune har indgået aftale med to skorstensfejermestre, og de dækker hvert deres område af Kommunen.

Bor du i den tidligere Græsted-Gilleleje Kommune, kan du kontakte skorstensfejermester Bent Granov:

Tlf. 48 39 39 02 eller på mobil 20 95 51 25 (Mandag-torsdag kl. 7–15 eller fredag kl. 7–14)

Mail Bent.fejer.211@gmail.com

Bor du i den tidligere Helsinge Kommune, skal du kontakte skorstensfejermester Michael Bredgaard:

Tlf. 48 71 23 86 (Mandag-fredag kl. 7-9)

Alle henvendelser om det udførte skorstensfejerarbejde og om betaling skal rettes direkte til skorstensfejeren. Det er også skorstensfejeren, der skal have besked om til- og afmelding af skorstene.

Anden skorstensfejer

Du kan frit vælge en anden skorstensfejer, hvis du vil. Vælger du en anden skorstensfejermester, skal arbejdet kunne dokumenteres fx ved forevisning af en kopi af din regning. Du skal huske at afmelde skorstensfejningen hos den nuværende skorstensfejer.

Sådan afmelder du din skorstensfejermester eller brændeovn

 Ønsker du at afmelde skorstensfejning af din skorsten eller ildsted, skal du kontakte din skorstensfejer. Afmeldingen skal ske inden den 1. november, for ikke at betale gebyr for det kommende år.

Regler om skorstene og ildsteder

Når du får udført installation af en skorsten, pejs eller brændeovn, skal det anmeldes til skorstensfejeren.

For at undgå brandrisiko skal skorstene renses og ses efter regelmæssigt. Den der ejer bygningen skal sørge for, at en skorstensfejer kan komme til at rense og efterse skorstenen. Efter loven skal det ske en gang om året.

Se byggeregler for skorstene på bygningsreglementet.dk

Skorstensfejerbekendtgørelsen på retsinformation.dk

Skorstensfejere i Gribskov Kommune

Kommunens pligt

Skal du have opført en skorsten, pejs eller brændeovn eller vedligeholde en, som allerede er installeret, skal du overholde skorstensfejerbekendtgørelsen og byggeloven. Kommunen har pligt til at sikre, at det sker.

Hvis skorstensfejeren bliver opmærksom på, at din skorsten ikke lever op til kravene i bygningsreglementet, skal han meddele det til kommunen.

Skorstensfejerbekendtgørelsen på retsinformation.dk

Se byggeregler for skorstene på bygningsreglementet.dk

Takster for skorstensfejer

Taksterne følger KLs vejledende takster på området.

Takster 2024. Beløbene er inkl. moms

Skorstene, centralkedler og brændeovne

For første skorsten indtil 10 meters højde: 149,48 kr.

For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme ejendom.
I denne sammenhæng skal en ejendom forstås som en selvstændig bygning med egen postadresse: 117,09 kr.

For skorstene over 10 meter for hver påbegyndt meter over 10 meter yderligere: 5,31 kr.

For rensning af centralkedler: 341,24 kr.

For rensning af brændeovne: 170,58 kr.

For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kw forhøjes ovenstående gebyrer med 50%,

  • fra 116-232 kw forhøjes med 100%,
  • fra 232 kw forhøjes med 150%

For skorstene, der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50% for yderligere fejninger, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne i pkt. 2 om tillæg efter fyrets størrelse

Rensning af røgrør og røgkanaler

For rensning af røgrør og røgkanaler, jf. § 6 i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993, betales:

  • For rør og kanaler med indtil 35 x 35 cm indvendigt mål for første meter: 79.06 kr.
  • For efterfølgende påbegyndt meter: 38.55 kr.
  • For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 cm betales for første meter: 157,55 kr.
  • For efterfølgende påbegyndt meter: 79,08 kr.

For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres.

Ekstra rensning

For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd.

Brandpræventivt tilsyn

For brandpræventivt tilsyn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom: 149,48 kr.

Udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild

For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd.

Tilmelding af nye skorstene eller ildsteder

For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun en af delene udskiftes: 566,55 kr.

Prøvningsattest

Påtegning af prøvningsattest:155,41 kr.