Spildevand og regnvand

Her kan du se Gribskov Kommunes spildevandsplan og finde oplysninger om kloakering, spildevand i det åbne land og håndtering af regnvand

Kloakerede ejendomme

Langt de fleste ejendomme i byerne er tilsluttet offentlig kloak. Det er Gribskov Spildevand der både ejer og står for driften af kommunens kloakker og renseanlæg. Har du spørgsmål eller problemer vedrørende kloakken, skal du derfor henvende dig til Gribskov Forsyning.

Ejendomme med private spildevandsanlæg

I Gribskov Kommune er der dog også mange ejendomme på landet og i sommerhusområderne som ikke er kloakeret, men i stedet har private spildevandslæg (minirenseanlæg, nedsivningsanlæg mv.). Det er Gribskov Kommune der giver tilladelse og fører tilsyn med de private anlæg.

Regnvand er også spildevand

Regnvand der falder på tage, veje, terrasser og andre befæstede arealer er også spildevand og der gælder derfor regler for, hvordan du skal håndtere dit regnvand.

Gribskov Kommunes spildevandsplan

Gribskov Kommunes spildevandsplan består dels af digitale kort, hvor du kan du se, hvor og hvordan der er kloakeret og hvor i kommunen ejendommene har private spildevandsanlæg.

I selve planen kan du finde oplysninger om kommunens administrative praksis, regler der vedrører spildevand samt beskrivelser af anlæg, oplande mv.

Spildevandsplan 2022- 2025

Læs tillæg til spildevandsplan

Se spildevandsplan på kommunens digitale kort NetGIS

Tilslutning til eller renovering af kloak

Har du fået byggetilladelse til hus eller sommerhus, så står du selv for at lave ledningsarbejdet fra dit hus hen til den skelbrønd som Gribskov Spildevand etablerer. Kloakarbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester og skal færdigmeldes til Gribskov Kommune, hvorefter Gribskov Spildevand vil sende regning ud for tilslutningsbidraget.

Skal du have renoveret eller ændret på kloakledninger på din grund, så kan dette normalt ske uden en byggetilladelse, medmindre der er tale om forurenet jord. Er du i tvivl, så ring til Gribskov Kommune. Vær også her opmærksom på, at det altid skal være en autoriseret kloakmester der renoverer eller ændre på kloakledninger. Der skal sendes en færdigmelding og en tegning af et udførte arbejde til Gribskov Kommune når arbejdet er udført.

Har du fået påbud om at tilslutte dig den offentlige kloak, så står du selv for, at lave ledningsarbejdet fra dit hus hen til den skelbrønd som Gribskov Spildevand etablerer. Kloakarbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester og skal færdigmeldes til Gribskov Kommune, hvorefter Gribskov Spildevand vil sende regning ud for tilslutningsbidraget.

Her kan du finde en liste over autoriserede kloakmestre

Spildevand i det åbne land - private spildevandsanlæg

Mange ejendomme i Gribskov Kommune ligger uden for offentlig kloakering, det er ejendomme på landet samt visse sommerhusområder. Disse ejendomme har derfor private spildevandsanlæg f.eks. nedsivningsanlæg eller minirenseanlæg.

Påbud om forbedret spildevandsrensning

I Gribskov Kommune har vi i de sidste år arbejdet med det man kalder 'forbedret spildevandsrensning i det åbne land'. Det betyder, at vi har undersøgt afløbsforholdene på alle ejendomme der ikke er offentligt kloakeret. På baggrund af resultaterne, vil nogle ejendommen få påbud om at lave nye spildevandsanlæg, da de eksisterende anlæg ikke lever op til gældende miljøkrav.

De til en hver tid gældende miljøkrav og krav til anlæg kan læses i spildevandsbekendtgørelsen som findes på www.retsinfo.dk

Hvis man som ejer af en ejendom får påbud om forbedret spildevandsrensning, skal man overveje hvilken løsning der er den bedste i forhold til både miljømæssige forhold, økonomi og drift af anlægget efter etablering.

Gør gerne dette sammen med en autoriseret kloakmester som også kan hjælpe med at udfylde ansøgningsskema og udføre de forundersøgelser der skal laves.

Du kan læse om de forskellige typer anlæg og downloade ansøgningsskemaer på følgende links.

BEMÆRK at Gribskov Kommune ved ansøgning om nedsivning skal have grundvandspejling, jordbundsanalyse og kornstørrelsesfordeling tilsendt sammen med ansøgningsskemaet.

Nedsivningsanlæg (PDF)

Samletank (PDF)

Pileanlæg (PDF)

Biologisk sandfilteranlæg (PDF)

Rodzoneanlæg (PDF)

Minirenseanlæg (PDF)

Beplantede filteranlæg (PDF)

For visse anlæg kan du også søge online via Byg og Miljø

Økonomiske forhold hvis du får påbud

Hvis du har fået påbud om forbedret spildevandsrensning eller påbud om offentlig kloakering, så har du under visse omstændigheder mulighed for at få udsat fristen for at opfylde påbudet og evt. låne pengene hos Gribskov Spildevand i stedet for i bankerne, hvis de har afslået dette.

Du kan læse mere om dette og finde ansøgningsskemaet på Energistyrelsens hjemmeside her.

Tømningsordning for spildevandstanke

Alle private spildevandsanlæg er omfattet af en obligatorisk tømningsordningen, hvor bundfældningstanken eller samletanken tømmes.

Det er Gribskov Spildevand der driver ordningen. Har du spørgsmål omkring tømning af din tank, priser mv. skal du derfor henvende dig til Gribskov Spildevand.

Gribskov Forsyning

Håndtering af regnvand

Regnvand der falder på tage, veje, terrasser og andre befæstede arealer er også spildevand. Der gælder derfor regler for, hvordan du skal håndtere dit regnvand.

Hvis du bor i et fælles- eller separatkloakeret område, så må du aflede regnvandet til kloakken. Hvis du bor i et spildevandskloakeret området, skal du selv håndtere regnvandet.

Du kan se i spildevandsplanen, hvilken type kloakering der er på din ejendom.

Se spildevandsplan på kommunens digitale kort NetGIS

Spildevandsplan 2022- 2025.pdf

Lokal håndtering af regnvand

Hvis det ikke er muligt at lede regnvand til kloakken hvor du bor, eller hvis du blot ønsker at håndtere det regnvand der falder på din grund selv, er der flere muligheder.

Den mest almindelige løsning er regnvandsfaskiner, men det er også muligt at lave fx regnvandsbede mv.

Få inspiration til hvordan du håndterer regnvand lokalt

Du skal ansøge Gribskov Kommune om tilladelse til faskiner eller regnbede gennem Byg og Miljø eller via dette skema, som du sender til tms@gribskov.dk. For ikke at få problemer med rotter, er det vigtigt at få lukket gamle rør til kloaksystemet. Husk at dette kun må gøres af en autoriseret kloakmester.

Søg via skema - send til tms@gribskov.dk

Søg via Byg og Miljø

I Gribskov Kommune er det pt. ikke muligt at få dele af sit tilslutningsbidrag tilbage fra Gribskov Spildevand selvom man kobler sit regnvand fra kloakken.

Hvis du vil genbruge regnvand i husholdningen

Anlæg skal udføres efter vejledende Norm for Vandinstallationer, DS 439 og Teknologisk Instituts Rørcenteranvisning 003 ”Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger”.

Arbejdet skal anmeldes til Gribvand Spildevand og til dit vandværk og kræver evt. byggemyndighedes godkendelse.

Læs mere om genanvendelse af regnvand

Hvad kan du gøre, hvis afvandingen af den private fællesvej du bor på ikke fungerer?

Hvem skal du henvende dig til? og hvem har ansvar for oversvømmelser.

Læs om dine rettigheder og pligter (PDF)

Hvad kan du gøre, hvis der opstår oversvømmelse af din sommerhusgrund?

Gribskov Kommune har lavet en pjece om problemet.

Læs pjecen om regnvand i sommerhusområder (PDF)