Center for Job og Unge

Organisationsdiagram og beskrivelse

Primære fagudvalg: Beskæftigelse og Unge

Vi betjener borgere og virksomheder via:

 • Jobcenteret: Vores hovedopgave er, at ledige eller sygemeldte personer hurtigst muligt kommer i arbejde, uddannelse eller på anden måde ud af offentlig forsørgelse. Vi bevilger ret til fleksjob og førtidspension.
 • Ydelsescenteret: Her er vores hovedopgave at sikre, at borgerne får udbetalt forskellige forsørgelsesydelser som f.eks. kontanthjælp, enkeltydelser og sygedagpenge.
 • Ungeindsatsen: Vi vejleder og hjælper unge mellem 14 og 30 år i uddannelse og job. 

 

 

Konstitueret teamleder Rune Bech

Opgaver

 • Administrerer dagsorden og referater for det politiske udvalg på beskæftigelsesområdet, Beskæftigelse og Unge
 • Giver konsulentstøtte og administrativ støtte til Jobcenterets teams
 • Arbejder med ledelsesinformation og økonomi- og budgetopfølgning
 • Udarbejder politikker og strategier på beskæftigelsesområdet, eksempelvis den årlige revision af beskæftigelsesplanen

 Teamleder Rune Bech

Opgaver

 • Samtaler og vejledning til A-dagpengemodtagere
 • Samtaler og vejledning for jobparate kontanthjælpsmodtagere
 • Samtaler og vejledning for personer i fleksjob og modtagere af ledighedsydelse
 • Udbetaling og administration af ydelser til jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
 • Udbetaling og administration af ydelser for førtidspensions- og seniorpensionsmodtagere
 • Udbetaling af og administration af ydelser til integrationsborgere
 • Udbetaling af og administration af ydelser til uddannelseshjælpsmodtagere
 • Udbetaling af ydelser til personer i fleksjob og til ledighedsydelsesmodtagere
 • Administrerer nytteindsatsen for kontanthjælpsmodtagere

Teamleder Gitta Holst Lüthje

Opgaver

 • Her arbejdes med sygedagpengesager
 • Afklaring af arbejdsevne
 • Udbetaling af sygedagpenge og ressourceforløbsydelse
 • Administrerer handicapordningerne på beskæftigelsesområdet

Teamleder Rikke Porting Høffding

Opgaver

 • Fokus på de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtageres sager
 • Ressourceforløb for sygemeldte borgere
 • Beskæftigelsesindsatsen for integrationsborgere
 • Kantinen på Jobcentret er også tilknyttet dette team. Kantinen leverer mad til personalet og fungerer som praktisk og pædagogisk aktiveringstilbud for borgerne

Konstitueret leder Rikke Porting Høffding

Opgaver

 • Generel vejledning af unge ml. 14 og 30 år ift. uddannelse og job
 • Ungerådgivning og -indsats for de 14-23 årige herunder:
  • Efterværn (tilbud om støtte til unge i alderen 18 til 22 år, der umiddelbart op til deres 18. år har haft en fast kontaktperson eller været anbragt uden for hjemmet)
  • Varetagelse af myndighedsfunktioner (lovbestemte opgaver for unge)
  • Kontaktpersonfunktion til unge
  • Psykologbistand til unge
 • SSP funktioner (Skole, Socialforvaltning og Politi) herunder:
  • SSP-konsulenter
  • Gadeplansmedarbejdere
 • Uddannelses- og jobvejledning for unge mellem 14-29 år varetaget af virksomhedskonsulenter og uddannelsesvejledere
 • Uddannelses- og socialindsats for unge mellem 18-29 år herunder:
  • Myndighedsopgaver med baggrund i beskæftigelseslovgivningen
  • Next Step (Kontakt til unge på uddannelseshjælp, som via gruppebaseret og individuelle forløb skal støttes til at komme i gang med en uddannelse eller beskæftigelse)
 • Voksenstøtte
 • Varetagelse af en række lovbestemte opgaver i forhold til den sociale servicelov (SEL) for unge over 18 år

Teamleder Hanne Panduro-Hess

Opgaver

 • Hjælper virksomhederne med at finde nye medarbejdere.
 • Arbejder for at sikre at ledige borgere kommer hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet via samarbejde med virksomheder.
 • Samarbejder med virksomheder for at borgere langt fra arbejdsmarkedet og sygemeldte borgere bliver afklaret ifht. jobmuligheder.
 • Arbejde for at hjælpe borgere med ret til fleksjob med at komme i arbejde hurtigst muligt
Vivi Stausholm Jepsen
Centerchef