Center for Sociale Indsatser

Organisationsdiagram og beskrivelse

Primære fagudvalg: Udvalget for Ældre, Social og Sundhed og Udvalget for Skole, Børn og Familie

Vi betjener børn og voksne med handicap, psykisk sygdom eller misbrug og familier og voksne med sociale behov.

Vi driver, og fører tilsyn med Gribskov Kommunes bo- og dagtilbud for voksne med autisme, udviklingshæmning, hjerneskade, psykisk sygdom eller misbrug.

Vi understøtter driften af sociale tilbud, holder driftsmøder og driver tilbudsportalen. Vi tilpasser og udvikler vores sociale tilbud, så der så vidt muligt er de rigtige pladser til borgerne.

Vi har et tæt samarbejde med private leverandører på socialområdet.

Vi har rådgivere, der træffer afgørelser på det sociale område for voksne og børn og familier og for børn med handicap. Vi har også rådgivere, der arbejder forebyggende i skoler.

Vi står for støtte og kontakt-personer for voksne og familier og for familiebehandling, terapeutiske og psykologiske samtaleforløb og -grupper for børn.

 

Teamleder: Trine H. Halberstadt

 • Vi rådgiver, vejleder og visiterer voksne med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau.
 • Vi rådgiver, vejleder og visiterer voksne som har sociale problemer (Serviceloven).
 • Vi rådgiver, vejleder og visiterer voksne med misbrug (Serviceloven)

Teamleder: Christina Hoegh Wollesen

 Familierådgivningen

 • Vi rådgiver, vejleder og behandler henvendelser på på børne- og familieområdet, herunder ansøgninger om handicapkompenserende ydelser
 • Vi er ansvarlige for at håndtere underretninger og screene alle sager
 • Vi tilbyder rådgivningssamtaler til familier med børn, der er nydiagnosticeret med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse
 • Vi laver afdækninger og børnefaglige undersøgelser. Det betyder, at vi undersøger forholdene hos et barn eller en ung, hvis vi vurderer, at barnet eller den unge har behov for særlig støtte.
 • Vi træffer afgørelse om at sætte støttende indsatser i gang - det kan for eksempel være familiebehandling, støtteophold mv.
 • Vi træffer afgørelse om anbringelse
 • Vi følger op på indsatser i tæt samarbejde med barnet/den unge, familien og leverandøren af indsatsen

 

Teamleder: Morten Behrens Sivertsen

Opgaver

 • Vi rådgiver og vejleder om børn og unge fra 0-17 år i dagtilbud og skoler. Det kan være, hvis barnet ikke trives, har et handicap eller svært ved at klare sig i skolen.
 • Vi rådgiver om specialundervisning. Undervisningen kan både ske i den sædvanlige klasse eller i en specialklasse.

Virksomhedsleder: Lars Munk

 

Støtte og Kontakt 

 • Vi varetager Støtte-kontakt opgaver i forhold til Servicelovens §§ 82, 85 (herunder gruppetilbud), Servicelovens § 99 (opsøgende indsats), Servicelovens § 104 (Aktivitets- og Samværstilbud) og et ikke døgndækket botilbud under Servicelovens § 107

 

Rusmiddelcenter Gribskov

 • Vi tilbyder rådgivning, behandling hvis du har et misbrug både individuelle- og gruppeforløb til voksne og unge.
 • Vi tilbyder rådgivning og vejledning om børn 0-17 år hvis du har et misbrug

 

Fabianhus, Søfryd og Ahornstien

 • Fabianhus er et døgndækket socialpsykiatrisk botilbud efter Servicelovens § 107 og 108
 • Søfryd og Ahornstien er to ikke døgndækkede botilbud

Virksomhedsleder Gribskov Bo- og Støttecenter Kirsten Poulsen - Tlf. 7249 6722

Leder Ahornparken Jette Bendtsen - Tlf. 7249 6722

Virksomhedsleder: Jesper Hodal, tlf. 7249 9970

Teamleder: Anders Engelbrecht Jeppesen, tlf. 7249 9982

 

Botilbuddet Gydehøj er et bo- og dagtilbud efter SEL §104 og §108 for 18 borgere med varige og betydelige fysisk/psykisk funktionsnedsættelser. 10 af borgerne er tilknyttet det interne dagtilbud.

Borgerne i målgruppen er kendetegnet ved, at der udover funktionsnedsættelserne også er tale om kommunikative og psykosociale problemstillinger og/eller psykiatriske, dementielle/aldersbetingede problemstillinger.

Vi arbejder ud fra en anerkendende og neuropædagogisk tilgang, bl.a. med viden indenfor den neuroaffektive udviklingspsykologi, hvor støtten til den enkelte borger tilrettelægges individuelt ud fra borgerens forudsætninger.

Personalet er tværfagligt sammensat, hvor fagligheder indenfor det pædagogiske og sundhedsfaglige område skal sikre en optimal og helhedsorienteret varetagelse af alle støttebehov.

Boligerne er opført i 2000 og er beliggende i naturskønne omgivelser i landsbyen Esbønderup i et villa-område med kort afstand til mark og skov. Botilbuddet ligger bl.a. i gåafstand til landsbyens kirke og gadekær samt et større supermarked. 

Adresse: Gydevej 15, 3320 Græsted

Gydehøjs hjemmeside

Virksomhedsleder: Annette Crillesen

Teamleder: Line Dueholm

Understøttende Funktioner består af en jurist, konsulenter, en administrativ medarbejder og en sygeplejerske.

 • Vi varetager politiske, juridiske, administrative og organisationsudviklende opgaver på tværs af Center for Sociale Indsatser og Gribskov Kommunes øvrige centre.
 • Vi arbejder bl.a. med ledelse, organisationsstyring, politisk betjening samt juridisk ajourføring, vejledning og kontraktforhold.
 • Desuden driver vi udviklingsopgaver herunder projektledelse, sundhedsfremme og kvalitetsudvikling på socialområdet.

Teamleder: Vicki Sieling

Forebyggende Socialfaglig Indsats

 • Vi arbejder med den tidlige forebyggelse i tæt samarbejde med daginstitutioner og skoler.
 • Vi samarbejder med PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) om FKI (den Forebyggende og Konsultative Indsats (FKI) i daginstitutioner og skoler. Her har vi også den åbne anonyme rådgivningscafe.
 • Vi har socialrådgivere tilknyttet daginstitutioner og skoler. Rådgiverne tilbyder samtaler til børn og forældre og sparring til medarbejdere.

Opgaver

 • Vi står for den interne leverance til familiebehandlingsindsatser
 • Vi holder terapeutiske og psykologiske samtaleforløb
Claus Herbert
Centerchef