Center for Teknik og Borgerservice

Organisationsdiagram og beskrivelse

Primære fagudvalg: Klima, Teknik og Miljø og Økonomiudvalget (ift. Borgerservice)

Vi betjener som myndighed borgere og virksomheder inden for områderne affald, byggeri, natur, miljø og spildevand. Derudover har centeret en række driftsområder som blandt andre vej- og parkområdet og de kommunale vandløb.

Derudover har vi Borgerservice. Her er vores hovedopgave at være borgernes indgang til kommunen. Vi informerer borgerne om kommunens service - blandt andet vejleder vi borgerne i, hvordan de bruger de elektroniske indgange til det offentlige som eksempelvis MitID. Endelig er Borgerservice på Rådhuset fysisk sted for henvendelser, der kræver fysisk tilstedeværelse (eks. pas og kørekort).

 

Konstitueret teamleder: Christian Lundberg

Opgaver

Natur

 • Vi sørger for, at loven er overholdt i forbindelse med beskyttet natur som moser, åer og enge
 • Vi sørger for, at loven er overholdt i byggesager i forbindelse med fortidsminder og diger
 • Vi sørger for, at loven er overholdt, når det gælder beskyttede dyr og planter
 • Vi plejer naturområder med for eksempel græsning og slåning

Vand

 • Vi sørger for, at kvaliteten af drikkevandet er i orden
 • Vi sikrer, at ejere etablerer spildevandsanlæg på deres ejendomme
 • Vi sørger for, at vandløbsloven bliver overholdt
 • Vi oprenser og vedligeholder kommunens vandløb
 • Vi arbejder med kystbeskyttelse og adgangen til strandene
 • Vi holder øje med kvaliteten af badevandet og står for Blå Flag-ordningen
 • Vi er sekretariat for Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste i Gribskov, Halsnæs og Helsingør Kommuner

Vej

 • Vi står for driften af blandt andet veje, stier, og grønne offentlige områder
 • Vi står for driften af belysning i kommunen, som for eksempel gadelamperne
 • Vi salter og rydder om vinteren (vintervedligeholdelse)
 • Vi giver tilladelser til eksempelvis at sætte skilte op, grave i vejen og lave en overkørsel til ejendom
 • Vi laver trafikmålinger og trafiktællinger
 • Vi samarbejder med MOVIA om den kollektive trafik
 • Vi står for udbud og kontraktstyring af transport, som for eksempel skolebusser og kørsel på social- og sundhedsområdet

Teamleder: Anne Breinholdt Skelmose Juhl

Opgaver

Byg

 • Vi behandler byggesager (efter byggelovgivningen og planloven)
 • Vi behandler sager om matrikler og forespørgsler om for eksempel sammenlægning af matrikler og udstykning
 • Vi administrerer lokalplaner
 • Vi tager imod henvendelser fra borgere, der vurderer, at der er ulovlige forhold på andres ejendomme, for eksempel et skur, der ligger for tæt på skellet
 • Vi behandler ansøgninger om nedlæggelse af en helårsbolig efter boligreguleringsloven

Landzone

 • Vi behandler sager om landzone efter planloven

Miljø

 • Vi fører tilsyn og giver miljøgodkendelser til virksomheder og landbrug Vi behandler klagesager om virksomheders og landbrugs udledninger (røg, støj og møg)
 • Ved større projekter screener/vurderer vi, om der skal laves en miljøkonsekvensvurdering af projektet (VVM undersøgelse)
 • Vi bekæmper rotter over hele kommunen og behandler sager om rottesikring af ejendomme.

Jordforurening

 • Vi forebygger og begrænser jordforurening, via myndighedsbehandling
 • Vi skal give tilladelse, før byggeri eller anlægsarbejde kan gå i gang på en forurenet ejendom (§ 8-tilladelse)
 • Vi skal give tilladelse, hvis en borger eller virksomhed vil genanvende forurenet jord i et projekt (§ 19-tilladelse)
 • Vi behandler ansøgninger om jordflytning
 • Vi behandler ansøgninger om at installere jordvarme
 • Vi syner nedgravede olietanke, både ved etablering og sløjfning

Teamleder Tina Lydia Jensen

Opgaver

 • Vi hjælper dig med at bruge selvbetjeningsløsninger på computere og iPads på rådhuset
 • Vi betjener borgere som er blevet undtaget for digital selvbetjening.
 • Vi udsteder pas, kørekort og Mit-ID
 • Vi bevilger Helbredstillæg og Personlige tillæg
 • Vi administrerer Folkeregisteret og Bygnings- og Boligregisteret (BBR)
 • Vi behandler sager om indgåelse af ægteskab - både borgerlige og kirkelige vielser
 • Vi behandler ansøgninger om dispensation til helårsbeboelse i sommerhus
Dorethe Ungstrup
Centerchef