Vedtægter for centerråd i Gribskov Kommune

§ 1. Centerrådets formål

Centerrådets overordnede formål er at repræsentere beboernes interesser i
dialog med Gribskov Kommune og plejecentrets ledelse samt i lokalsamfundet.

§ 2. Centerrådets opgaver

Stk. 1. Centerrådet kan igangsætte diverse sociale arrangementer, der kan supplere det pågældende plejecenters øvrige aktiviteter. Planlægning og afholdelse af
arrangementer kan ske i et samarbejde med plejecenterets beboere og pårørende,
frivillige foreninger samt aktive, interesserede borgere fra nærmiljøet.

§ 3. Udformning af retningslinier

Stk. 1. Centerrådet skal inddrages i udformningen af retningslinier for den daglige
pleje- og omsorgsindsats på det pågældende plejecenter. Det gælder både
retningslinier for kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter, samvær mm. Retningslinierne
skal altid udarbejdes i samarbejde med plejecenterets ledelse.

Stk. 2. Retningslinierne skal sætte fokus på udvikling af trivslen - primært for
plejecenterets beboere, men også gerne for andre dele af ældrebefolkningen i
Gribskov Kommune. Retningslinierne skal være med til at skabe gode fælles rammer
og miljø på fællesarealerne både ude og inde.

Stk. 3. Retningslinierne for den kost, som beboerne på plejecentret modtager, skal
udformes i dialog med den gældende madleverandør. Det er op til det enkelte
Centerråd at vælge en mødeform med madleverandøren.

§ 4. Høringsret

Stk. 1. Centerrådet skal høres i forbindelse med tilsynsrapporterne, der udarbejdes i
forlængelse af de tilsynsbesøg, som embedslæge og kommune gennemfører på det
pågældende plejecenter (både anmeldte og uanmeldte).

Stk. 2. Hvis Centerrådet anmoder om det, vil Center for Social og Sundhed tilbyde rådet en
mundtlig præsentation og drøftelse af tilsynsrapporternes indhold.

§ 5. Virkeform

Stk. 1. Centerrådet orienteres om de planer, rammer og visioner, der er lagt for
centrets drift.

Stk. 2. Centerrådet bidrager til gennemførelse af aktiviteter, der kan supplerer
centrets øvrige aktiviteter.

Stk. 3. Centerrådet samarbejder med centrets frivillige, boligafdelingsbestyrelse,
ældreråd, beboere, personale og ledelse.

Stk. 4. Centerrådet kan nedsætte underudvalg, arbejdsgrupper og aktivitetsgrupper
efter behov.

Stk. 5. Centerrådet arbejder efter Gribskov Kommunes værdigrundlag, som er anført i
de politikker, som knytter sig til ældreområdet: Ældrepolitikken, Handicappolitikken
samt Sundhedspolitikken.

§ 6. Økonomi

Stk. 1. Social- og sundhedsudvalget afsætter årligt et beløb, dels til drift af
Centerrådet, dels for at give rådet mulighed for at løfte de forskellige opgaver.
Stk. 2. Et af Centerrådet godkendt og revideret regnskab forelægges Social- og
sundhedsudvalget hvert år.

§ 7. Centerrådets sammensætning og valg

Stk. 1. Centerrådet består af 7 medlemmer. Medlemmerne sammensættes af
plejecentrets daglige leder og 6 beboere, pårørende eller borgere i Gribskov
Kommune. Såfremt der er kandidater nok, skal der vælges mindst 3 beboere eller
pårørende. Herudover deltager en repræsentant fra Ældrerådet og en-to
medarbejderrepræsentanter på møderne.

Stk. 2. Beboere, pårørende og borgere opstilles og vælges på et valgmøde annonceret
af Gribskov Kommune.

Stk. 3. Valgbare er:

  • Som beboer: alle beboere på plejecentret.
  • Som pårørende: en pårørendes opstilling er betinget af, at beboeren godkender opstillingen. Beboeren kan tillægge en nær ven samme mulighed for opstilling og stemmeret til rådet som en familiemæssigt beslægtet pårørende. Pårørende, der opstilles, kan være bosiddende uden for Gribskov Kommune.
  • Som borger: myndige personer, der er tilmeldt Gribskov Kommunes folkeregister.

For hver af de tre kategorier vælges et antal suppleanter, så der er op til 6
suppleanter.

Ældrerådet vælger selv deres repræsentant.

Medarbejderne vælger selv deres repræsentanter.

Stk. 4. Alle valg gælder for to år ad gangen. Opstilles der ikke nok kandidater til
rådet, kan antallet af medlemmer reduceres.

Stk. 5. Ophører en beboer, hvis pårørende er medlem af Centerrådet, permanent med
at modtage pleje fra det pågældende plejecenter, kan den pårørende efter eget ønske
fortsætte som medlem af rådet indtil næste valgmøde.

Stk. 6. Valgdato fastsættes af det enkelte Centerråd. Valg afholdes i ulige år i februar (uge 8). Det enkelte Centerråd skal senest 5 uger før valget informere Center for Social og Sundhed om dato, tid og sted for afholdelse af valg. Center for Social og Sundhed sørger for indkaldelse i lokalaviser og på kommunens hjemmeside. Det enkelte Centerråd sørger for opslag på plejecentret.

Stk. 7. Alle fremmødte, der er tilmeldt folkeregisteret i Gribskov Kommune og er myndige, har stemmeret. Herudover kan fremmødte pårørende, der jf. ovenstående er
valgbare som pårørende, stemme ved valg af pårørende. Fastansatte medarbejdere
på plejecentret kan ikke stemme.

Stk. 8. Dagsorden for valgmødet skal mindst indeholde følgende punkter:

  • Velkomst
  • Valg af dirigent
  • Formandsberetning
  • Valg af medlemmer
  • Valg af suppleanter
  • Eventuelt

Stk. 9. Er der på valgdagen kun opstillet det antal medlemmer, som skal udgøre rådet,
er disse valgt ved fredsvalg.

Stk. 10. Umiddelbart efter valget bør der på hvert plejecenter afholdes et
opstartsmøde mellem Centerrådet og ledelsen. På dette møde skal gensidige
forventninger og fremtidige samarbejdsrutiner afstemmes.

Stk. 11. Centerrådets medlemmer er underlagt tavshedspligt jf. straffelovens § 152.

§ 8. Centerrådets forretningsorden

Stk. 1. Rådet er beslutningsdygtigt, når mere end halvdelen af medlemmerne er til
stede. Beslutninger træffes ved stemmeflerhed, men søges truffet i enighed.
Medlemmer kan kun deltage i rådets afstemninger, når de er personligt til stede. Ved
stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 2. Rådet konstituerer sig på sit første møde med formand, næstformand,
Kasserer, sekretær og intern revisor. Der kan herudover nedsættes underudvalg til
varetagelse af diverse aktiviteter og opgaver. I forbindelse med konstitueringen
tilbyder Administrationen i Center for Social og Sundhed råd og vejledning.

Stk. 3. Ud over rådets medlemmer deltager, uden stemmeret, en
repræsentant fra Ældrerådet og to medarbejderrepræsentanter.

Stk. 4. Rådet bestemmer selv i hvilket omfang suppleanterne deltager i møderne.
Rådet kan invitere gæster til at deltage i rådets møder.

Stk. 5. Rådet mødes efter behov, dog mindst en gang i kvartalet.

Stk. 6. Rådets møder ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden.

Stk. 7. Formanden udarbejder dagsorden for møderne og foranlediger den udsendt
senest en uge før mødet.

Stk. 8. Sekretæren udarbejder referat af mødet. Referatet tilsendes rådets
medlemmer, suppleanter, centerleder, medarbejderrepræsentanter og Ældrerådets
repræsentant senest en uge efter mødet. Såfremt der ikke er kommet indsigelser til
referatet senest på det efterfølgende møde, betragtes det som godkendt. Ethvert
medlem kan forlange at få et særstandpunkt refereret.

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Forslag til vedtægtsændringer skal til en hver tid forelægges Social- og
Sundhedsudvalget til beslutning.

Stk. 2. Vedtægterne er udarbejdet i samarbejde med de siddende Centerråd og

Ældrerådet. Vedtægterne er vedtaget i Social- og Sundhedsudvalget den 17.11.2010.