Handicaprådets vedtægter

Vedtægter for Handicaprådet i Gribskov Kommune

1. Formål

Handicaprådet rådgiver Byrådet i Gribskov Kommune i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle generelle lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådet er således Gribskov Kommunes samarbejds- og høringspart i alle spørgsmål vedrørende handicap på tværs af sektorer.

2. Opgaver

Handicaprådet skal høres over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådet skal rådgive Byrådet i handicappolitiske spørgsmål.

Handicaprådet kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.

Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

Handicaprådet skal afgive en årlig beretning om sit arbejde, eller på anden måde beslutte at orientere Byrådet om rådets arbejde og virke.

Handicaprådet kan tage kontakt til andre handicapråd og organisationer mv.

Handicaprådet kan rette henvendelse til Det Centrale Handicapråd for at få belyst særlige temaer ud fra et landsdækkende perspektiv.

Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

Handicaprådet skal udarbejde en arbejdsplan over de indsatsområder, som rådet vil sætte fokus på.

3. Sammensætning og funktionsperiode

Handicaprådet består af i alt 8 medlemmer, heraf 4 medlemmer udpeget efter indstilling af Danske Handicaporganisationer, DH-Gribskov, og 4 medlemmer udpeget efter indstilling af Byrådet, heraf 2 medlemmer af Byrådet og 2 embedsmænd.

Medlemmer indstillet af DH-Gribskov, skal have bopæl i kommunen. Ved fraflytning inden udløb af rådets funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i Handicaprådet, og der udpeges en ny stedfortræder.

Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet. Stedfortrædere for medlemmer fra DH-Gribskov kan være stedfortræder for mere end et ordinært medlem.

For at få så bredt et perspektiv som muligt, sammensættes Handicaprådet, så medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, herunder både børn og voksne med handicap. Dog repræsenterer medlemmer af Handicaprådet alle borgere med handicap uanset eget tilhørsforhold.

Handicaprådet fungerer for en periode på fire år, som følger den kommunale valgperiode.

4. Møder

Handicaprådet fastlægger selv sin forretningsorden, hvori der angives valg af formand og evt. næstformand, mødehyppighed, regler for dagsorden, for indkaldelse, for anvendelse af personlige stedfortrædere, for afstemning, samt øvrige regler for rådets arbejde, herunder rådets informationsvirksomhed og kontakt til bagland.

Dagsordener og referater er tilgængelige på www.gribskov.dk.

5. Organisatorisk forankring mv.

Handicaprådet beskæftiger sig med alle handicappolitiske spørgsmål på tværs af sektorer og fagudvalg.

Gribskov Kommune stiller mødelokale til rådighed, og yder den fornødne sekretariatsbetjening, som er forankret i byrådssekretariatet.

Gribskov Kommune afholder de udgifter, som er forbundet med Handicaprådets virke, herunder udgifter til tegnsprogstolkning og anden handicapkompensation samt diæter, godtgørelse for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse til de medlemmer, der repræsenterer handicaporganisationerne. Byrådet afsætter et årligt budget til dette.

6. Godkendelse og ændring af vedtægter

Vedtægtsændringer skal godkendes af Byrådet.

Disse vedtægter er godkendt af Byrådet den 02.11.2009.