Servicebeskrivelser og kvalitetsstandarder

Her finder du de gældende servicebeskrivelser og kvalitetsstandarder på social- og sundhedsområdet.

I Gribskov Kommune har vi udarbejdet servicebeskrivelser og kvalitetsstandarder for vores hjælp, pleje og støtte. Standarderne fastsætter det serviceniveau, du som borger kan forvente at modtage i Gribskov Kommune. Standarderne er også er redskab til at vide, hvilke krav og forventninger kommunen stiller til medarbejdere og leverandører.

Kvalitetsstandarder på sundhed- og omsorgsområdet:

Kvalitetsstandard for personlig pleje

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for sygepleje

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for aktivitetscenter for borgere med demens

Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens §86

Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedslovens §140

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb efter sundhedslovens §119

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Kvalitetsstandard for ældre- og handicapegnet bolig

Kvalitetsstandard for omsorgstandplejen 

Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler

Kvalitetsstandard for hjælpemidler

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Kvalitetsstandard for rehabilitering §83a

Kvalitetsstandard for bolig på plejecenter

 

Kvalitetsstandarder på socialområdet:

Kvalitetsstandard aktivitets- og samværstilbud

Kvalitetsstandard beskyttet beskæftigelse

Kvalitetsstandard ledsagerordning

Kvalitetsstandard sociale midlertidige pladser

Kvalitetsstandard længerevarende botilbud efter Almenboligloven § 105

Kvalitetsstandard længerevarende botilbud efter Serviceloven § 108

Kvalitetsstandard midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard midlertidigt ophold på kvindekrisecenter

Kvalitetsstandard midlertidigt ophold på herberg

Kvalitetsstandard for afløsning og aflastning på børneområdet § 84

Kvalitetsstandard for kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

Kvalitetsstandard for merudgifter til børn

Kvalitetsstandard kontant tilskud og borgerstyret personlig assistance

Håndbog om kontant tilskud og borgerstyret personlig assistance

 

Servicebeskrivelser:

Sundhedsaftale 2019-2023 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis

Serviceniveauer på det sociale børneområde

Servicebeskrivelse - socialpædagogisk støtte

Servicebeskrivelse for misbrugsbehandling

Servicebeskrivelse for personlig pleje - almindelig fodpleje