Ukrainske flygtninge - Information og svar

Her kan du finde spørgsmål, svar og informationer omkring Ukraine-situationen i Gribskov Kommune og læse, hvordan du kan bidrage som frivillig.
_

On this page you will find useful information for new residents in Gribskov Municipality and Denmark.

Find information til ukrainske borgere på Ny I Danmark og på myndighedernes overblik over invasionen af Ukraine.

Læs mere om, hvordan man får et job i Danmark her: Your path to a job in Denmark

Frivilligcentret Helsinge har kontakt til tolke, der kan oversætte fra ukrainsk til dansk og engelsk. Skriv til info@frivilligcenter-helsinge.dk

Alle dyr, der kommer til Danmark, skal vaccineres mod rabies og registreres hos Fødevarestyrelsen. Skriv til Gribskov Dyreklinik på mail@gribskovdyreklinik.dk, og læs mere om registrering af dyr hos Fødevarestyrelsen.

 _

Find commonly asked question and answers at New To Denmark and at the public authorities' overview of the Ukranian invasion.

The Volunteer Center at Helsinge knows translators who can translate from Ukrainian to Danish and English. Write a mail at info@frivilligcenter-helsinge.dk

Read this flyer if you want to know more about how to get a job in Denmark: Ваш шлях до роботи у Данії / Your path to a job in Denmark

All pets entering Denmark must receive a rabies vaccine as soon as possible. If you brought pets that did not receive a rabies vaccine at the Danish border, please contact the veterinary clinic in Gribskov at mail@gribskovdyreklinik.dk

All pets entering Denmark must be registered. Read more here.

Skole og FO (skolefritidsordning) 

Har du kendskab til et barn eller en ung fra Ukraine der ønsker at starte i skole, tilbyder Gribskov Kommune følgende:

Elever fra 6 – 14 år skal starte i modtageklasse og FO på Gribskolen afdeling Tingbakken i Esrum

Elever fra 14 – 18 år skal starte i udvidet modtageklasse på 8. til 10. klassetrin på Nordstjerneskolen i Helsinge

OBS: Børn der fylder 6 år i 2022 skal først begynde i modtageklasse 11. august 2022. 

Hvis det drejer sig om unge der har gennemført grundskolen og er fyldt 18 år henvises til ungeindsatsen under jobcentret. Ring til 7249 6000 og spørg efter Ungeindsatsen hos Jobcenteret.

Fra 8. august og frem, vil det være muligt at blive indskrevet i skole og FO (fritidsordning) på følgende måde

”Drop-in” skoleindskrivning for skolebørn i alderen 6 til 14 år:
Hver tirsdag fra 14.00 - 15.00 (ikke i skolernes ferier)
Sted: Tingbakkeskolen, Tingbakken 10, 3230 Græsted i fællesrummet ved hovedindgangen.

Der vil være en ukrainsk/dansk talende medarbejde i tidsrummet for indskrivning. 

Der er mulighed for at tilmelde sig FO (Skolefritidsordning) hvis der ønskes pasning af elever fra 0-5 klasse før/efter skole. Tilbuddet er ikke gratis, men der kan søges om økonomisk friplads.

Tingbakkeskolen er behjælpelige i forhold til indmeldelse samt søge friplads til FO
Hver tirsdag fra kl. 14.00 - 15.00 (ikke i skolernes ferier) 
Sted: Tingbakkeskolen, Tingbakken 10, 3230 Græsted i fællesrummet ved hovedindgangen

OBS: Eleverne vil blive indskrevet i FO på distriktsskolerne - dvs. på skolen nær bopælsadressen. 

Læs mere om FO: 

Forældrebrev dansk

Forældrebrev ukrainsk 

Skoleindskrivning i Udvidet modtageklasser for flersprogede elever  i alderen 14 til 18 år:

Kontakt:  gribskov10@gribskov.dk eller tlf: 72496439 i forhold til indskrivning og koordinering. 

Udvidet modtageklasser for elever mellem 14 og 18 år er placeret i Uddannelsescentret (10. klasse), Ridebanevej 1. 3200 Helsinge   

Husk at medbringe legitimation, f.eks. pas ved indskrivningsmødet.

 Børnehave og vuggestue

Indskrivning til dagtilbud for børn 0-6 år fra Ukraine sker gennem Gribskov Kommunes Pladsanvisning. Der gælder de almindelige regler for pasningsgaranti ifølge dagtilbudsloven.

School and FO (after school-care)

Do you know a child or young adult from Ukraine who wants to start school, Gribskov municipality offers the following:

Students from 6 - 14 years must start in the reception class and FO at Gribskolen department Tingbakken in Esrum 

Students from 14 - 18 years must start in an extended reception class in 8th to 10th grade at Nordstjerneskolen in Helsinge. 

Children who turn 6 in 2022 must start in the reception class on 11 august 2022. 

Young adults who have completed primary school and are above the age of 18, please refer to the Youth Efforts program at the Gribskov Job Center. Call 7249 6000 and ask for the "Youth Effort/Ungeindsatsen at the Job Center"

 
From august 8 and onwards it will be possible to sign in for school and FO (after school-centre for children from 0 to 5 class) in the folowing way. 

"Drop-in" school enrollment for school and FO (after school-care)  children aged 6 to 14:
Every Tuesday between 14.00 - 15.00
Lokation: Tingbakkeskolen, Tingbakken 10, 3230 Græsted 

There will be a Ukrainian-speaking employee participating in enrollment.

please take note that participation in the after school-care is vuluntary and not for free. The school will help with more informations and opportunity to apply for grants. The after school-care will be locater om the district-school (the shool closest to the residential adress).  

School enrollment for school students aged 14 to 18. 

Contact: gribskov10@gribskov.dk or call: 72496439 

Lokation: Uddannelsescenter (10th grade) in Helsinge, Ridebanevej 1, 3200 Helsinge 

Remember to bring identification, e.g. passport.

Day care

Registration for day care for children 0-6 years from Ukraine takes place through Gribskov Municipality's Place Instructions (Gribskov Kommunes Pladsanvisning).

 

Det danske sundhedsvæsen

I pjecen Dig og din sundhed kan du finde svar på de fleste spørgsmål, ukrainske borgere måtte have om det danske sundhedsvæsen.

 

Coronavaccine

Ukrainske borgere kan få gratis corona-vaccine umiddelbart efter at de er ankommet, og før de har fået et cpr-nr.  Tilbuddet gælder både, hvis man slet ikke er vaccineret, hvis man er vaccineret med en ikke-godkendt vaccine, eller hvis man mangler et 3. stik. Der stilles ikke krav om dokumentation af evt. tidligere vaccinationer, så hvis borgeren ikke har dokumentation og ikke ved, hvilken type vaccine, vedkommen har fået, så tilbyder regionen stadig et vaccinationsforløb efter lægelig vurdering.

Ukrainere behøver ikke at bestille tid til vaccination, men kan blive vaccineret som drop-in i alle Region Hovedstadens vaccinationscentre. Ukrainske patienter i behandling på hospitalerne kan også blive vaccineret for COVID-19 på hospitalet.

_

Healthcare in Denmark

Read the folder You and your health / Ви і ваше здоров'я for a overview of the health care system in Denmark.

 

COVID-19 vaccination

You can receive the COVID-19 vaccination for free - immediately after arrival and before receiving a CPR number. The offer applies both if you have not been vaccinated at all, if you have been vaccinated with a non-approved vaccine, or if you are missing a 3rd shot. There is no requirement for documentation of previous vaccinations.

Ukrainians do not have to book an appointment for vaccination, but can be vaccinated as a drop-in in all the Capital Region's vaccination centers. Ukrainian patients in hospital treatment can also be vaccinated for COVID-19 in the hospital.

 

Sundhedsplejersken

I Danmark kan forældre få vejledning af sundhedsplejersken. Sundhedsplejersken er en sygeplejerske med særlig uddannelse i børns sundhed og udvikling.

Sundhedsplejersken kan vejlede om gråd, trøst, spise, velvære og meget mere hos det lille barn og det lille barns familie.

Du kan læse mere om sundhedsplejersken i Gribskov Kommune her og læse mere om sundhedsplejerske-ordningen i Danmark på engelsk her.

Alle familier i Danmark får tilbudt hjemmebesøg af en sundhedsplejerske, når de har født. Sundhedsplejersken kommer på besøg indimellem i barnets første leveår.

Hvis en ukrainsk familie ønsker besøg af sundhedsplejersken, kan de kontakte personalet på Toftebo. Herefter vil de arrangere et besøg.

Det er også muligt at ringe til Marianne, sundhedsplejerske i Gribskov, på tlf. 72497068.

Ved sygdom eller behov for vaccination skal der tages kontakt til lægen.

_

Health nurse: The health of the small child aged 0-1

In Denmark, parents can receive guidance from the health nurse. The health nurse is a nurse with special training in children's health and development.

The health nurse can provide guidance on growth, sleeping, crying, comfort, eating, well-being and much more for the young child and the young child's family.

You can read more about the health nurse in Gribskov Municipality here and read more about the health nurse program in English here.

All families in Denmark are offered a home visit by a health nurse when they have given birth. The health nurse visits from time to time during the child's first year of life.

If you have a children under one year, you can meet the health care nurse for guidance. Contact the staff in the office on Toftebo and the health care nurse will come to Toftebo and visit you.

You can also contact the health nurse in Gribskov Marianne at phone number 72497068.

In case of illness or the need for vaccinations, contact the doctor.

Hvis man ønsker at stille bolig eller privat indkvartering til rådighed for ukrainske borgere, kan man kontakte organisationen AidUkrainenetwork@aidukraine.dk

AidUkraine hjælper i den akutte situation og koordinerer privat indkvartering.

Hvis du har haft indkvarteret ukrainere, og disse ønsker at høre mere om muligheden for at modtage kompensation for kost og logi, kan du ringe til kommunens hovednummer på 7249 6000, hvorfra du vil blive stillet videre.

Dette gælder kun for ukrainere, som:

  • er ankommet efter den 24. februar 2022, bor privat, og ikke har ansøgt om eller fået opholdstilladelse
  • Der kan søges kompensation for perioden 29. marts 2022 og frem.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke længere kan huse ukrainske flygtninge?

Hvis og når de ukrainske flygtninge har søgt og opnået opholdstilladelse, og de er blevet anvist til Gribskov Kommune, så har vi en forpligtelse til at finde indkvartering indenfor få dage.

Derfor er det vigtigt, at de fordrevne ukrainere og deres eventuelt hjælpende danske værter i kontakten med kommunen er tydelige om, hvis den nuværende indkvartering kun er mulig på den korte bane.

Hvis man har ukrainere boende uden opholdstilladelse og akut ikke længere kan huse dem, så må vi henvise til asylcentrene, fx Sandholmlejren.

Frivilligcenter Helsinge og Frivilligcenter Græsted hjælper med at koordinere den frivillige indsats, så den imødekommer det aktuelle behov.

Du kan se et overblik over frivillige aktiviteter og initiativer her.

Man kan følge med på Frivilligcenter Helsinges Facebookside og Frivilligcenter Græsteds Facebookside, hvor der bliver skrevet ud, når der er konkrete behov. Det er også muligt at skrive en mail til info@frivilligcenter-helsinge.dk, hvis man ønsker at tilbyde sin hjælp.

Frivilligcentrene tager ikke imod donationer.

 

 

Hvis du vil donere, gør penge den største gavn. De landsdækkende organisationer, der støtter flygtninge, tager gerne imod bidrag.

Donationer af fx tøj, legetøj eller lignende skal også doneres til de landsdækkende organisationer - for eksempel Rød Kors.

Vi tager ikke imod donationer på Toftebo, Frivilligcenter Græsted eller Frivilligcenter Helsinge.

Gribskov Kommune har forpligtigelse til indenfor få dage at huse ukrainske flygtninge, der har opnået opholdstilladelse og er blevet anvist til Gribskov Kommune.

Vi er sammen med landets øvrige kommuner blevet bedt om at melde ind med vores vurdering af, hvor mange boliger, vi kan stille til rådighed.

Lige nu kan Gribskov Kommune huse ca. 240 mennesker i alt.

Boligerne er på Toftebo, i kommunens eksisterende flygtningeboliger, som vi har istandsat, og i vores pavillonboliger i Græsted, Gilleleje og Esrum.


Dertil arbejder vi løbende på at klargøre en mængde boliger, der følger det aktuelle behov.