Integration

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram

Kommunerne skal som hovedregel tilbyde flygtninge og familiesammenførte et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram. Programmets hovedmål er, at udlændingen hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse.

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet skal tilrettelægges med henblik på, at udlændingen kan opnå ordinær beskæftigelse inden for 1 år. Udlændingen skal tilbydes et første virksomhedsrettet tilbud i form af virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud så vidt muligt inden for de to første uger i kommunen og senest efter en måned og dernæst have en kontinuerlige virksomhedsrettet indsats.

Opnår udlændingen ikke beskæftigelse inden for et år, skal programmet forlænges. Programmet skal forlænges, så længe udlændingen ikke har opnået selvforsørgelse via ordinært arbejde eller ordinær uddannelse og ikke har bestået en danskprøve. Det samlede selvforsørgelses- og hjemrejseprogram kan dog højst have en varighed på 5 år.

Danskuddannelse

Danskuddannelse tilbydes til voksne udlændinge, som for nylig er kommet til Danmark. Formålet er at give voksne udlændinge forudsætningerne for at klare sig i job, i uddannelse og som borgere i Danmark.

Danskuddannelse 1 er for kursister, som ikke kan læse og skrive på deres modersmål, samt latinske analfabeter, som ikke behersker et europæisk skriftsystem. Målet er grundlæggende færdigheder i mundtligt og skriftligt dansk, så man kan klare sig på det danske arbejdsmarked og som borger i det danske samfund. Danskuddannelse 1 afsluttes med Prøve i Dansk 1.

Danskuddannelse 2 er for kursister, som har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet. Målet er at forstå, tale og læse dansk, så man kan klare sig på det danske arbejdsmarked, i efterfølgende arbejdsmarkedsuddannelse og som borger i det danske samfund. Danskuddannelse 2 afsluttes med Prøve i Dansk 2.

Danskuddannelse 3 er for kursister, som har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund. Det kan være erhvervsuddannelser, en gymnasieuddannelse eller en videregående uddannelse. Målet er, at kursisterne skal kunne få et job eller tage fortsat uddannelse samt kunne fungere aktivt som borger i det danske samfund. Danskuddannelse 3 afsluttes med Prøve i Dansk 3 eller Studieprøven, som er det højeste niveau, og som kræves for at studere på et dansk universitet.

Udover danskprøverne findes der også en række andre prøver for udlændinge:

Indfødsretsprøven er en prøve om danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie. Det er et af kravene for at få dansk statsborgerskab, at man har bestået Indfødsretsprøven.

Medborgerskabsprøven skal vise ens integrationsgrad ved at teste ens fortrolighed med danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie. Ved at bestå Medborgerskabsprøven kan man opfylde en af betingelserne for at få permanent opholdstilladelse i Danmark.

Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er mundtlige danskprøver til ægtefællesammenførte udlændinge. Prøverne skal bestås hhv. 6 og 9 måneder efter, at den ægtefællesammenførte har fået opholdstilladelse for, at man fortsat kan opholde sig i Danmark, og for, at man kan få nedsat den økonomiske sikkerhedsstillelse

Integrationsprogram

 Introduktionsforløb for indvandrere

Indvandrere skal, hvis de på tidspunktet for kommunalbestyrelsens overtagelse af ansvaret er fyldt 18 år, have tilbudt et introduktionsforløb, som tilrettelægges af den ansvarlige kommunalbestyrelse. 

Introduktionsforløbet består af:

1)   Danskuddannelse, og

2)   Beskæftigelsesrettede tilbud, hvis indvandreren er berettiget til og ønsker at modtage sådanne.

 Introduktionsforløbet skal påbegyndes, senest 1 måned efter at kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for en udlænding.

Introduktionsforløbet har en varighed på højst 3 år, efter at kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for udlændingen. Introduktionsforløbet skal tilpasses den enkelte udlændings forudsætninger og formålet med den pågældendes ophold i Danmark, således at udlændingen kan gennemføre forløbet hurtigst muligt, og tilbuddene må ikke stille sig hindrende i vejen for udlændingens mulighed for at varetage et arbejde.

Selvforsørgere, dvs. studerende og arbejdstagere, skal gennemføre danskuddannelsen inden for den normerede tidsramme. Man kan højst modtage 3½ års danskuddannelse inden for den 5-årige periode. Man kan først påbegynde danskuddannelsen efter indbetaling af et depositum på kr. 2000.

Repatrieringsindsatsen i Gribskov kommune

Nedenfor kan du læse mere om hvad det betyder at repatriere og om du har mulighed for at benytte dig af muligheden. 

Repatriering er når flygtninge og indvandrere frivilligt vælger at flytte permanent tilbage til deres tidligere hjemland eller opholdsland. Du har mulighed for at repatriere tilbage til dit tidligere hjemland, tidligere opholdsland eller et land, hvor du har nær familiemæssig tilknytning. Repatriering er frivillig, og der skal være tale om, at du permanent flytter tilbage. 

Er du omfattet af repatrieringsloven, kan du ved repatriering modtage økonomisk støtte. Den økonomiske støtte kan f.eks. dække udgifter til rejsen fra Danmark til hjemlandet, etablering i hjemlandet, transport af ejendele, sygeforsikring, medicin, skolegang, vaccinationer mv. 

Hvilken støtte du er berettiget til, afhænger af en konkret vurdering. 
Økonomisk støtte til repatriering er betinget af, at du opfylder en række betingelser: 

  • Der er tale om frivillig tilbagevenden.
  • Tilbagevenden sker med henblik på varigt ophold.
  • Du har ikke selv midlerne til repatriering.
  • Du har ikke tidligere fået hjælp til repatriering. 

 

Retten til økonomisk støtte ved repatriering gælder en bred målgruppe. Du kan repatriere, hvis du er omfattet af én af nedenstående målgrupper: 

  • Flygtninge
  • Familiesammenførte til flygtninge
  • Familiesammenførte til andre end flygtninge, med opholdstilladelse i Danmark i mindst 5 år
  • Udlændinge med opholdstilladelse fra før 1983 og efterkommere
    Personer med dobbelt statsborgerskab.

 

Repatrieringsordningen gælder ikke for danske og nordiske statsborgere, statsborgere fra EU, EØS eller Schweiz eller deres familiemedlemmer uanset statsborgerskab. 

Hvis du går med overvejelser om at repatriere kan du kontakte Dansk Flygtningehjælp eller Gribskov Kommunes ydelsescenter på 72496000. 

På Dansk Flygtningehjælps hjemmeside kan du finde flere informationer om repatriering:

Kontakt

DRC Dansk Flygtningehjælp: 
E-mail:  return.advice@drc.ngo
Telefon: 3373 5000

 

Senest opdateret 08-09-2023