Værd at vide om beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse er et tilbud om et arbejde under særlige vilkår. Du kan søge om beskyttet beskæftigelse, hvis du på grund af nedsat funktionsevne ikke kan have et arbejde på normale vilkår. Nedenfor kan du læse om beskyttet beskæftigelse i Gribskov Kommune. Informationen er et supplement til kommunens kvalitetsstandard. Du kan bl.a. læse om, hvad beskyttet beskæftigelse er, hvordan du søger om beskyttet beskæftigelse og hvad der sker når du har søgt.

Du kan kun få tilbudt beskyttet beskæftigelse, når der ikke er andre muligheder gennem jobcenteret, og du i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Tilbuddet kan tilrettelægges på et kommunalt eller privat produktionstilbud, som er oprettet til formålet. Beskyttet beskæftigelse kan være forskellige typer arbejde indenfor for eksempel kantinedrift, pakkearbejde, serviceopgaver, eller snedkeri, gartneri og montage værksteder.

Inden du søger om beskyttet beskæftigelse er det vigtigt, at du overvejer, hvad du har brug for støtte og hjælp til, og om dit behov kan opfyldes af et af vores andre tilbud.

Kan du benytte andre arbejdsrettede tilbud, såsom:

 • skånejob
 • flexjob
 • løntilskud
 • revalidering eller aktivering
 • særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU)

Det vil indgå i vores vurdering, om dine behov kan imødekommes på en af ovenstående måder.

Har du brug for vejledning af en rådgiver inden du søger, er du velkommen til at kontakte os.

Vores tilbud om beskyttet beskæftigelse vil altid tage udgangspunkt i en individuel og konkret vurdering af din aktuelle situation og dine behov.

Du skal søge via www.borger.dk, kontakte din rådgiver eller ringe til Gribskov Kommune på telefon 72496000.

Din rådgiver kontakter dig, når vi har modtaget din ansøgning.

Når du har søgt om beskyttet beskæftigelse, vil du blive kontaktet af din rådgiver og I kan aftale et møde.

På mødet vil vi tale med dig om dine behov og ønsker. Vi skal bruge oplysninger om din hverdag; dine ressourcer, interesser og behov for støtte i et kommende arbejde.

Det kan også være relevant, at vi indhenter oplysninger fra andre fagpersoner. Vi skal bruge et samtykke fra dig eller den person der varetager dine personlige interesser.

Når vi har alle oplysninger, kan vi vurdere din ansøgning og træffe en afgørelse til dig.

Hvis vi vurderer, at du opfylder betingelserne for at få et tilbud om beskyttet beskæftigelse, vil vi kontakte nogle relevante arbejdspladser.

Den enkelte arbejdsplads skal vurdere, om du er den rigtige medarbejder for dem, og du skal afgøre, om det er det rigtige arbejde for dig.

Når det er endeligt aftalt, vil du få en ansættelseskontrakt fra arbejdspladsen.

Hvis vi vurderer, at du ikke opfylder betingelserne, vil du få en afgørelse. Din rådgiver vil tilbyde dig vejledning i hvilke andre muligheder, du eventuelt har.  

Din rådgiver vurderer, på baggrund af dine oplysninger, din funktionsevne. Din funktionsevne er blandt andet din fysiske og psykiske evne til selv at udføre dagligdagens aktiviteter. 

Din rådgiver bruger altså en vurdering af din funktionsevne som grundlag for at vurdere dine ressourcer til at klare hverdagen, løse forskellige arbejdsopgaver og til at varetage et job.

Rådgiveren vurderer din funktionsevne ved hjælp af metoden Voksenudredningsmetoden (VUM), der blandt andet er udviklet af Kommunernes Landsforening (KL), og bliver brugt landsdækkende.

Du kan læse mere om Voksenudredningsmetoden på Socialstyrelsens hjemmeside

Hjælp til selvhjælp

I Gribskov Kommune ønsker vi at understøtte borgerne i et sundt liv med så mange gode leveår som muligt. Vi tror på, at god livskvalitet hænger sammen med, at du så vidt muligt selv deltager i og bidrager til hverdagens gøremål, aktiviteter og arbejdsopgaver. Vi vil vurdere om der er opgaver eller aktiviteter, du ikke kan klare helt eller delvist lige nu, og du vil i så tilfælde blive tilbudt socialpædagogisk støtte, rehabiliterende eller aktiverende hjælp til at løse disse opgaver.

Vi vurderer din ansøgning individuelt og konkret. Din funktionsevne vil indgå i vores helhedsvurdering af dine behov og ressourcer i hverdagen. 

Vores skema illustrerer sammenhængen mellem en helhedsvurdering af funktionsniveau og Gribskov kommunes serviceniveau for beskyttet beskæftigelse.

 

Funktionsniveauer
Beskrivelse
Serviceniveau
Funktionsniveau 0:

Funktionsniveau 0: Ingen/ubetydelige begrænsninger

Ingen/ubetydelige begrænsninger

Borgeren er selvstændig og har ikke behov for personassistance for at udføre aktiviteten.

Hjælp til selvhjælp

Du vil typisk modtage råd og vejledning.

Funktionsniveau 1:

Funktionsniveau 1: Lette begrænsninger

Lette begrænsninger
Borgeren er den aktive part og kan med let personassistance udføre aktiviteten.
Motivation og guidning 

Du vil typisk modtage råd og vejledning.

Funktionsniveau 2:
Funktionsniveau 2: Moderate begrænsninger
Moderate begrænsninger
Borgeren er den aktive part og kan under forudsætning af moderat personassistance udføre aktiviteten. 
Rehabilitering

Du vil typisk blive tilbudt råd og vejledning om ordinær beskæftigelse via jobcenteret.

 

Funktionsniveau 3:
Funktionsniveau 3: Svære begrænsninger
Svære begrænsninger
Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende
personassistance udføre aktiviteten. 
Rehabiliterende, aktiverende og kompenserende hjælp og støtte

Du vil typisk blive tilbudt beskyttet beskæftigelse.

 

 

Funktionsniveau 4:
Funktionsniveau 4: Totale begrænsninger
Totale begrænsninger
Borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten og har
behov for fuldstændig personassistance for at udføre aktiviteten. 
Aktiverende og kompenserende hjælp og støtte

Du vil typisk få afslag på din ansøgning, men blive tilbudt aktivitets- og samværstilbud 

Beskyttet beskæftigelse er et tilbud om arbejde på særlige vilkår og i en særlig beskyttet ramme. Det er et tilbud oprettet udenfor det almindelige arbejdsmarked, og tilbydes af private og kommunale leverandører.

Vores tilbud er tilpasset dig og tilrettelagt så du kan arbejde i et produktionsforløb på arbejdspladsen. Vi fastsætter mål sammen med dig som sikrer, at du fastholder formålet med tilbuddet, og får et udbytte af forløbet.

Dine personlige mål har til formål at

 • styrke dine sociale kompetencer
 • udvikle og fastholde din lyst og evne til at arbejde
 • tilbyde et arbejds- og socialt fællesskab
 • udvikle og lære dig nye færdigheder, så du eventuelt på sigt kan arbejde på det almene arbejdsmarked for eksempel med løntilskud eller i flexjob, hvis du ønsker det.

Dine mål kan justeres i samarbejde med dig, din rådgiver og din arbejdsplads.

Du skal selv transportere dig til den beskyttede beskæftigelse, hvis du kan. 

Hvis vi vurderer, at du ikke vil være i stand til det, vil du blive tilbudt enten fælleskørsel eller solokørsel.

Solokørsel bevilliges kun i tilfælde, hvor du enten

 • ikke er i stand til at køre sammen med andre på grund af særlige hensyn og behov, eller
 • hvis alle andre transportmuligheder er udtømt, og du ikke kan deltage i tilbuddet, medmindre du får solokørsel

Du skal selv betale for noget af din kørsel, hvis der er op til 10 kilometer hver vej fra dit hjem til tilbuddet.

Det gælder for både fælleskørsel og solokørsel. Du selv betale hvad der svarer til at rejse 10 kilometer hver vej med offentlig transport.

Nødvendige transportudgifter ud over de 10 kilometer hver vej og indenfor den billigste tilgængelige transportmulighed, betaler vi. 

Udgiften til din transport må desuden ikke overstige 30 % af din løn i beskæftigelsestilbuddet efter skat.

Du kan se beregningen af din egenbetaling i din bevilling.

Her kan du læse hvordan Gribskov Kommune behandler dine personoplysninger, samt få information om dine rettigheder.

Hvis du ikke har adgang til at se informationen digitalt, kan du kontakte Borgerservice på telefon 72496000, som kan sende det som fysisk brev til dig.

Kontakt

Center for Sociale Indsatser