Værd at vide om midlertidige sociale ophold

Et midlertidigt socialt ophold er for dig, der i en kortere periode har et behov for socialpædagogisk støtte samtidig med, at du har behov for pleje og rehabilitering, som ikke kan foregå i din egen bolig. Det kan være på grund af en kaotisk livssituation som fx hjemløshed, misbrug eller pludselig forværring af kronisk sygdom.

Du kan blive tilbudt et midlertidig socialt ophold efter Serviceloven af flere forskellige årsager, fx hvis du

  • har behov for udredning og vurdering af dit fremtidige behov for støtte og boform eller andre nødvendige foranstaltninger grundet psykisk og fysisk sygdom, kognitive følger efter misbrug eller social udsathed.
  • har behov for socialpædagogisk støtte samtidig med, at du har behov for sundhedsfaglige ydelser, rehabilitering og observation, udredning og vurdering af behovet for hjælp i en grad hvor dette ikke kan klares i dit eget hjem eller anden boform.
  • anses som færdigbehandlet i hospitalsregi og skal udskrives, men din boligsituation er uafklaret eller uhensigtsmæssig i forhold til din sundhedstilstand.
  • har behov for aflastning fra din nuværende kaotiske livssituation.

Team Social Indsats Voksne kan vejlede dig om et midlertidigt ophold.

Team Social Indsats Voksne kontaktes via Gribskov Kommune på tlf. 72496000.

Du kan også sende en mail via digitalpost.

Er du indlagt på hospitalet, vil hospitalet rette henvendelse til Gribskov Kommune.

Ved ankomsten på et midlertidigt socialt ophold vil du blive tildelt en selvstændig bolig med eget bad, toilet og køkkenfaciliteter. Du vil modtage praktiske informationer samt blive informeret om, hvornår der er indskrivningssamtale. 

Indskrivningssamtalen bliver afholdt en af de første dage efter din ankomst.

Ved samtalen deltager din myndighedsrådgiver og personale fra de sociale midlertidige pladser. Vi anbefaler desuden, at du inviterer en af dine pårørende med til samtalen.

Ved samtalen laver vi en handleplan for, hvad du ønsker at opnå under dit ophold, og hvad der skal til, for at du kan komme videre fra det midlertidige sociale ophold.

Når du skal hjem igen

Din myndighedsrådgiver vurderer løbende og individuelt, og sammen med dig og personalet, hvornår du er klar til at komme videre fra det sociale midlertidige ophold. Et socialt midlertidigt ophold varer typisk fra 14 dage til max. 4 måneder.

Hvis dit fysiske funktionsniveau har ændret sig, så du nu har brug for hjælpemidler for at kunne være i din bolig, kan der være brug for, at vi sammen med dig vurderer, hvilke muligheder du har hjemme i din bolig. I så fald vil vi, sammen med dig, planlægge et besøg hjemme hos dig, hvor en sagsbehandlende terapeut fra Center for Sundhed og Omsorg vil deltage. Vi anbefaler, at du har en af dine pårørende med ved besøget.

Inden du fraflytter dit midlertidige sociale ophold, afholder vi en udskrivningssamtale, hvor din myndighedsrådgiver og personale fra de sociale midlertidige pladser deltager. Ved denne samtale vurderer vi dit fremtidige støttebehov og lægger en plan for, hvordan det kan imødekommes. Her er dine pårørende også inviteret med.

Hvis du under dit ophold ønsker at søge om en anvisningsbolig, ældre- og handicapbolig, botilbud eller plejecenterbolig, kan personalet på de midlertidige sociale pladser hjælpe med at indhente oplysninger til brug for behandling af din ansøgning.

Den hjælp og støtte du får tager udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering af dit behov i forhold til:

  • Sygepleje
  • Socialpædagogisk støtte
  • Personlig pleje
  • Rehabilitering
  • Rusmiddelbehandling
  • Praktisk hjælp

Personalet på de midlertidige sociale pladser kommer på aftalte tidspunkter i tidsrummet 7-23, men du kan hele døgnet komme i telefonisk kontakt med personalet.

Personalet har en rehabiliterende og recovery-orienteret tilgang. Det betyder, at de hjælper og støtter dig til at blive mest mulig selvhjulpen i din daglige livsførelse. Det betyder også, at de hjælper og støtter dig til at komme dig fra psykiske vanskeligheder, og til at overvinde de sociale følgevirkninger, som de psykiske vanskeligheder kan have medført. Det kan for eksempel være hjælp til at tage tøj på, spise dine måltider og tage et bad - men også at genfinde håb og ny mening og nyt formål i livet. Gøremålene kan virke ligegyldige, men de er lige så vigtige som at træne i et center med en terapeut.

Vi tager udgangspunkt i dine ressourcer og støtter dig, hvor du har behov for hjælp.

Har du behov for at tale med din læge, vil personalet aftale med dig, hvordan vi kontakter din læge.

Du skal som udgangspunkt selv købe ind og lave mad. Ud fra en konkret og individuel vurdering kan du i helt særlige tilfælde blive visiteret til madservice via visitationen i Center for Sundhed og Omsorg. Spørg din myndighedssagsbehandler, hvis du har spørgsmål til dette.

Sygeplejen bliver varetaget af de sundhedsfaglige medarbejdere i samarbejde med din egen læge. Hvis du får medicin, vil sundhedsfagligt personale ved behov kunne administrere din medicin og være i dialog med dig og din læge omkring din behandling. Ønsker du selv at administrere din medicin, vil medarbejderne aftale det nærmere med dig.

Hvis du bliver indlagt eller udebliver fra dit ophold

Hvis du bliver indlagt på hospital, kan vi holde din plads på dit midlertidige ophold i op til 72 timer. De sundhedsfaglige medarbejdere fra det midlertidige sociale ophold vil være i dialog med det hospital, du er indlagt på. Forventer hospitalet, at din indlæggelse varer længere end 72 timer, vil medarbejderne efter aftale med dig og dine pårørende få din stue tømt. Det samme gælder, hvis du af anden årsag udebliver fra dit ophold på de sociale midlertidige pladser i op til 72 timer. Dog vil din rådgiver altid lave en individuel vurdering inden dit ophold afsluttes.

Vi revurderer dit behov for fortsat midlertidigt socialt ophold sammen med dig og dine pårørende, når vi planlægger udskrivelse fra hospitalet.

Praktisk information

Du skal selv medbringe tøj, toiletartikler, bleer, medicin i originalemballage, personlige hjælpemidler, sårplejeprodukter, inkontinensprodukter mv.

Du skal selv betale for transporten til og fra det midlertidige ophold.

Du skal være opmærksom på, at der er rygeforbud indendørs. Du må kun ryge udendørs på særligt anviste områder.

Du må gerne nyde alkohol, men du må ikke være synligt påvirket af alkohol eller andre rusmidler i en grad, hvor du er til gene for andre. Du vil få udleveret husregler for de sociale midlertidige pladser.

Der er egenbetaling efter Gribskov Kommunes gældende takster for døgnophold. Du kan få mere af vide om gældende takster ved at kontakte Team Social Indsats Voksne.

Egenbetalingen er et fast beløb, der indeholder ophold og servicepakke. Servicepakken er obligatorisk og indeholder sengetøj, håndklæder og toiletpapir.

Hvis du ikke kan betale for både dit midlertidige ophold og dine sædvanlige nødvendige udgifter til at opretholde din nuværende bolig, kan du søge om hel eller delvis fritagelse for den del af egenbetalingen, som dækker dit ophold.

Du kan få mere at vide ved at kontakte din rådgiver i Team Social Indsats Voksne.

Her kan du læse hvordan Gribskov Kommune behandler dine personoplysninger, samt få information om dine rettigheder.

Hvis du ikke har adgang til at se informationen digitalt, kan du kontakte Borgerservice på telefon 72496000, som kan sende det som fysisk brev til dig.

https://gribskov.dk/om-kommunen/databeskyttelse/oplysningspligt-social-service-mv

Yderligere information

Kvalitetsstandard

Kontakt

Team Social Indsats Voksne

Relateret indhold

Kørekort

Bestil tid til teoriprøve, fory kørekort og meget mere her.

Gå til kørekort

Vielse og ægteskab

Skal i vies på rådhuset, i kirken eller et helt andet sted? Læs mere her.

Gå til vielse og ægteskab

Fejl i pas

Vi tilbyder ombytning af pas, hvis der er fejli dit pas.

Få ombyttet dit pas her