Værd at vide om midlertidigt botilbud

Et midlertidigt botilbud er et tilbud til voksne, der har et særligt behov for hjælp og støtte i en begrænset periode. Nedenfor kan du læse om midlertidigt botilbud i Gribskov Kommune. Informationen er et supplement til kommunens kvalitetsstandard. Du kan bl.a. læse om, hvordan du søger om et botilbud, hvad der sker når du har søgt, hvad et botilbud koster og hvad du kan få hjælp og støtte til.

Inden du søger om midlertidigt botilbud er det vigtigt, at du overvejer, hvad du har brug for støtte og hjælp til, og om dit behov kan opfyldes af et af vores andre tilbud.

Du kan overveje om du

 • kan blive i stand til helt eller delvist at klare hverdagen, hvis du får vejledning eller oplæring i, hvordan du lettere kan løse dine udfordringer.
 • fortsat kan bo i en almindelig tilgængelig bolig, hvis din hjælp og støtte tilrettelægges anderledes.
 • kan lave støttende aftaler med dit netværk, frivillige eller dine pårørende.

Det vil indgå i vores vurdering, om dit behov kan imødekommes på en eller flere af ovenstående måder.

Hvis du har brug for vejledning fra en rådgiver inden du søger, er du velkommen til at kontakte os.

Vores tilbud om et botilbud vil altid tage udgangspunkt i en individuel og konkret vurdering af din aktuelle situation og dine behov.

Du skal søge via www.borger.dk, kontakte din rådgiver eller ringe til Gribskov Kommune på tlf. 72496000.

Din rådgiver kontakter dig, når vi har modtaget din ansøgning.

Når du har søgt om et midlertidigt botilbud, vil du blive kontaktet af din rådgiver, så I kan aftale et møde.

På mødet skal du fortælle om dit behov for hjælp og støtte og dine ressourcer til at klare dig selv. Vi vil spørge dig om flere detaljer vedrørende dine fysiske, psykiske og sociale ressourcer og udfordringer.

Vi skal aftale, hvilke yderligere oplysninger der er brug for, når vi skal vurdere din ansøgning. Det kan for eksempel være fra din læge, sygehuset eller din hjemmepleje. Vi skal bruge et samtykke fra dig eller den person, der varetager dine personlige interesser.  

Din rådgiver vil vejlede dig i dit videre sagsbehandlingsforløb.

I et midlertidigt botilbud kan du, ud over en bolig, få forskellige former for hjælp og støtte. Din hjælp og støtte vurderes ud fra dine konkrete behov og din aktuelle situation.

Når vi skal vurdere dit behov for et midlertidigt botilbud, skal vi bruge oplysninger om din hverdag. Din rådgiver vil undersøge, hvilke ressourcer og behov du har. Vi vil spørge dig om, hvordan du forestiller dig, at du kan leve et så selvstændigt og aktivt liv som muligt. 

Din rådgiver vurderer på baggrund af dine oplysninger din funktionsevne. Din funktionsevne er blandt andet din fysiske, psykiske og sociale evne til selv at udføre dagligdagens opgaver og aktiviteter.

Din rådgiver bruger altså en vurdering af din funktionsevne som grundlag for at vurdere din ressourcer til bo alene, klare personlig pleje eller praktiske opgaver, købe ind, lave mad eller deltage i sociale aktiviteter.

Rådgiveren vurderer din funktionsevne ved hjælp af metoden Voksenudredningsmetoden (VUM), der blandt andet er udviklet af Kommunernes Landsforening (KL), og bliver brugt landsdækkende. Du kan læse mere om Voksenudredningsmetoden på Socialstyrelsens hjemmeside

Hjælp til selvhjælp

I Gribskov Kommune ønsker vi at understøtte borgerne i et sundt liv med så mange gode leveår som muligt. Vi tror på, at god livskvalitet hænger sammen med, at du så vidt muligt selv deltager i og bidrager til hverdagens gøremål. Vi vil vurdere om der er opgaver eller aktiviteter, du ikke kan klare helt eller delvist lige nu, og du vil i så tilfælde blive tilbudt socialpædagogisk støtte, rehabiliterende eller aktiverende hjælp til at løse disse opgaver.

Vi vurderer din ansøgning individuelt og konkret. Din funktionsevne vil indgå i vores helhedsvurdering af dine behov og ressourcer i hverdagen. 

Vores skema illustrerer sammenhængen mellem en helhedsvurdering af funktionsniveau og Gribskov Kommunes serviceniveau for et midlertidigt botilbud.

Funktionsniveauer
Beskrivelse
Serviceniveau
Funktionsniveau 0:

Funktionsniveau 0: Ingen/ubetydelige begrænsninger

Ingen/ubetydelige begrænsninger

Borgeren er selvstændig og har ikke behov for personassistance for at udføre aktiviteten.

Hjælp til selvhjælp

Du vil typisk modtage råd og vejledning om almene og frivillige tilbud.

Funktionsniveau 1:

Funktionsniveau 1: Lette begrænsninger

Lette begrænsninger
Borgeren er den aktive part og kan med let personassistance udføre aktiviteten.
Motivation og guidning 

Du vil typisk modtage råd og vejledning i forbindelse med et besøg. Du kan blive tilbudt korte oplæringsforløb af hjemmeplejen eller hjælpemidler. Du vil blive henvist til almene og frivillige tilbud med henblik på støtte i hverdagen.

 

Funktionsniveau 2:
Funktionsniveau 2: Moderate begrænsninger
Moderate begrænsninger
Borgeren er den aktive part og kan under forudsætning af moderat personassistance udføre aktiviteten. 
Rehabilitering

Du vil typisk blive tilbudt et rehabiliterende forløb med hjemmeplejen, ”Styrk hverdagen”, hjælpemidler og socialpædagogisk støtte til at udvikle eller fastholde dine ressourcer til at bo i din nuværende bolig.

 

Funktionsniveau 3:
Funktionsniveau 3: Svære begrænsninger
Svære begrænsninger
Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende
personassistance udføre aktiviteten. 
Rehabiliterende, aktiverende og kompenserende hjælp og støtte

Du vil typisk blive tilbudt et rehabiliterende forløb med hjemmeplejen, ”Styrk hverdagen”, hjælpemidler og socialpædagogisk støtte, til at udvikle eller fastholde dine ressourcer til at bo i din nuværende bolig. Vi vil vurdere, om du kan tilbydes et afklaringsophold på et midlertidigt botilbud eller et længerevarende botilbud uden midlertidig afklaring.

Funktionsniveau 4:
Funktionsniveau 4: Totale begrænsninger
Totale begrænsninger
Borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten og har
behov for fuldstændig personassistance. 
Aktiverende og kompenserende hjælp og støtte

Du vil typisk blive tilbudt kompenserende og aktiverende hjælp og støtte. Du vil typisk tilbydes et midlertidigt botilbud efter Servicelovens §107 eller et længerevarende botilbud uden midlertidig afklaring.

Vi vil undersøge, om velfærdsteknologiske løsninger kan imødekomme dine behov. De nye løsninger skal, sammen med en aktiverende tilgang og systematisk rehabilitering, hjælpe borgere med fysiske og/eller psykiske begrænsninger og handicaps til at bevare deres uafhængighed og evne til at hjælpe sig selv.

Et botilbud er et fællesskab, hvor du bor sammen med andre. Du bor i dit eget værelse, men har adgang til fællesarealer.

Mens du bor i botilbuddet, skal du afprøve, udvikle, træne og vedligeholde dine ressourcer i hverdagen. Omfanget af din støtte er individuelt og kan variere.

Du skal, sammen med din rådgiver og botilbuddet lave en plan med mål, der tager udgangspunkt i dine behov og ressourcer. Planen vil have fokus på, at du lærer at klare dig selv mest muligt. Vi kalder det en handleplan eller en indsatsplan.

Støtten tager udgangspunkt i dit hverdagsliv. Du kan få støtte til at få afklaret i hvilken grad, du selv kan komme til at

 • bo i egen bolig
 • varetage din egen økonomi
 • varetage job, uddannelse eller beskæftigelse
 • få aktiviteter i hverdagen og dyrke interesser
 • komme omkring og have kontakt med andre
 • varetage din personlig pleje og de praktiske opgaver i dit eget hjem
 • opsøge fysisk træning og tage ansvar for din kost og livsstil
 • få behandling af et eventuelt misbrug

Botilbuddet kan suppleres med andre tilbud. Det kan for eksempel være socialpædagogisk støtte, personlig pleje, aktivitets-og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse eller særligt tilrettelagt uddannelse.

Du vil få vejledning og en økonomisk oversigt af din rådgiver. Du skal som udgangspunkt betale for din bolig og dine almindelige leveomkostninger;

 • din andel af huslejen vil blive reguleret efter din indtægt og dine udgifter.
 • du skal betale husleje, el, vand og varme.
 • du skal ikke betale boligindskud, og du kan ikke søge om boligsikring.
 • du skal betale for din kost og andre almindelige leveomkostninger som for eksempel frisør, tandlæge, personlige plejeartikler.
 • du skal betale for dine udgifter til transport og deltagelse i aktiviteter.
 • hvis du ikke har en indtægt, skal du ikke betale for opholdet. Din rådgiver vil vurdere, om du er i målgruppen til at få et beløb til dine nødvendige personlige udgifter, kost og andre leveomkostninger.

Den personlige hjælp og støtte, du har behov for i botilbuddet, er gratis for dig.

Du kan for eksempel ikke få hjælp og støtte til

 • pasning af dine kæledyr

Du kan som udgangspunkt ikke få hjælp til

 • egne aktiviteter og transport
 • egen planlagt ferie, hvis det bosted du har valgt, har et ferietilbud

Du kan se en oversigt over Gribskov kommunes sagsbehandlingstider her.

Her kan du læse hvordan Gribskov Kommune behandler dine personoplysninger, samt få information om dine rettigheder.

Hvis du ikke har adgang til at se informationen digitalt, kan du kontakte Borgerservice på telefon 72496000, som kan sende det som fysisk brev til dig.

Yderligere information

Kvalitetsstandard

Kontakt

Center for Sociale Indsatser