PlejeGribskov som uddannelsessted til sygeplejestuderende

Som sygeplejestuderende i PlejeGribskov bliver du mødt, hvor du er i din læring

Som studerende vil du blive tilknyttet en enhed i din klinik i PlejeGribskov, hvor du møder mange forskellige borger der er forskellige steder i deres liv om med forskellige sundhedsmæssige udfordringer de vil dog alle have et til fælles, at de har behov for pleje/behandling eller være familie til borger med komplekse behov. Det vil i de fleste tilfælde være borgere inden for det gerontologiske, neurologiske og geriatriske område, borger der bor i plejebolig, på en midlertidig rehabiliteringsplads på Gribskov rehabilitering eller på en midlertidig plads på Trongården mens de venter på bolig.

Værd at vide

Her kan du finde praktiske oplysninger omkring at være studerende i PlejeGribskov 

 

PlejeGribskov består af 3 centre. Helsingegården, Gribskov Rehabilitering og Trongården.

 

Helsingegården: 81 boliger fordelt på 5 afdelinger heraf 4 somatiske og 1 demensenhed.

Gribskov Rehabilitering: 24 boliger.

Trongården: 51 boliger fordelt på 3 afdelinger 2 somatiske og 1 demens enhed Trongården har desuden også et aktivitetscenter for udeboende borger med demensdiagnoser.

 

Som center er der fokus på borgere indenfor det gerontologiske og geriatriske områder.

Som studerende vil du blive tilknyttet en enhed i din klinik i PlejeGribskov, hvor du møder mange forskellige borger, som er forskellige steder i deres liv og med forskellige sundhedsmæssige udfordringer. De vil dog alle have et til fælles, at de har behov for pleje/behandling eller være familie til borger med komplekse behov. Det vil i de fleste tilfælde være borgere inden for det gerontologiske, neurologiske og geriatriske område, borger der bor i plejebolig, på en midlertidig rehabiliteringsplads på Gribskov rehabilitering eller på en midlertidig plads på Trongården, mens de venter på bolig.

Der er på alle afdelinger ansat personale med tværfaglige uddannelser inden for sundhedsområdet. Ved de daglige fordelinger af arbejdsopgaver fordeles der efter kompleksitet og her vil den studerende få indblik i personalets kompetencer. Tværfaglige viden og deres samarbejde omkring borgeren foruden ved en daglige triage, hvor teamets samlede viden kommer i spil.

Opgaverne varier efter borgergrundlaget og vi kan derfor ikke garanterer, at de møder borgere med sundhedsudfordringer, som dit semester har fokus på. Vi kan dog garantere at sygeplejen spænder bredt og dage der starter forudsigeligt, måske ikke længere er det en time efter.

Du vil, i klinikken, møde mange former for faglighed og dermed også komme til at arbejde tværfagligt og have sparring med mange faggrupper som eks.:

Social- og sundhedshjælpere

Social- og sundhedsassistenter

Sygehjælpere

Fysioterapeuter

Sygeplejersker

Ernæringsassistenter

Kokke

Psykomotorikseterapeuter

Pædagogiskeassistenter

Farmakonomer

Diætist

Ergoterapeuter

Frisør

Fodterapeuter

Du vil desuden også møde elever, der er i gang med andre uddannelser, hvilket bidrager til læringsmiljøet på stedet.

I PlejeGribskov er det vigtigt, at du som studerende oplever:

 • at du er velkommen og ventet, og
 • at du i rimelig tid, før din klinik, modtager velkomst mail med information om mødetid samt navn på Kliniskvejleder og evt. links hvor du kan læse om dit kliniksted.

 

Vi har fokus på at møde dig, der hvor du er i din læring, er nysgerrig på hvad du har oplevet igennem din uddannelse og prøve at udfordre dig på nye ting, så du skal også forvente at vi i forløbet vil se at du udvikler dig fagligt, så du både opnår dybden i opgaverne. 

 

Da læring også opstår i de, ikke planlagte situationer/relationer, tilknyttes du en enhed på plejecentret, hvor du har din daglige base.

Du deltager i de opgaver der ligger i hverdagen, foruden det fokus der nu er aftalt med kliniskvejleder.

 

Det er vigtigt at du også har et fokus på hvordan andre sundhedsfaglige kolleger tilgår opgaven med omsorg og pleje, for netop at kunne udvikle dit blik for hvad der er sygeplejerskens spidskompetencer samt delegation. Og ligeledes forholder dig nysgerrig og kritisk til det du oplever. Det er lærerigt at undre sig.

 

Du vil modtage vejledning i forhold til at kunne udføre klinisk beslutningstagen samt faglig argumentation for de udvalgte sygeplejetiltag.

Når du udfører pleje til de tildelte borgere, forventes det at du med forberedelse og adgang til journalen skal trænes i at møde borgeren selv, men læring kan også ske sammen med en af de øvrige medarbejdere.

I denne relation kan du fokusere på at træne argumentation i områderne delegation, klinisk beslutningstagen samt klinisk lederskab. Du vil have adgang til de sundhedsfaglige retningslinjer som der arbejdes efter i Gribskov kommune.

 

Du vil have mulighed for at planlægge refleksionsforum med studiekammerater i kommunen samt komme på besøg på deres kliniksted.

Er der i din kliniktid relevant undervisning, vil du blive tilbudt at deltage. Det vil desuden være muligt at planlægge besøg i sygeplejeklinikken eller på de andre centrer i PlejeGribskov.

 

Metoder til læring:

I PlejeGribskov benytter vi, som metode til læring, tilrettet dig som studerende.  

 • Bed-side el. sidemandsoplæring
 • Før-under-eftervejledning
 • Formellesamtaler som beskrevet i studieplanen
 • Rolle som observatør studerende, observatør kliniskvejleder
 • Deltagelse i faglige teammøder
 • Deltagelse i lægesamtaler /stuegang på stedet (vi har fast tilknyttet praktiserende læge)
 • Individuel refleksion eller i grupper både med medstuderende og andre elevtyper,
 • Medinddragelse af anden samarbejdspartner når relevant.

Der er en forventning om, at du som studerende, er aktiv i at opsøge dialog på det niveau, hvor du er.

Vi forventer at du har lavet et udkast til din studieplan, så den er klar ved indledende studie samtale.

Det vil altid være din kliniskvejleder der varetager studiesamtaler samt refleksioner i relation til din læringsmål /studieaktivitetskrav for at sikre kontinuitet i dit forløb. Det vil i nogle tilfælde være relevant at refleksionen delegeres til en anden samarbejdspartner alt efter opgaven.

Vi forventer at du udviser initiativ, tager ansvar og følger opgaverne til dørs.

Det vil altid være kliniskvejleder/ anden fag relevant person der er til rådighed for at drøfte dine oplevelser og indgå i dialog om den kontekst det er oplevet i.

Din kliniskvejleder vil have viden om borger grundlaget og vil foreslå borgere der har den kompleksitet der skal til for at du bliver tilpas forstyrret læringsmæssigt, og dermed udvikler dig.

 

Vi har fokus på at møde dig der, hvor du er i din læring, være nysgerrig på hvad du har oplevet igennem din uddannelse og prøve at udfordre dig på nye ting, så du skal også forvente at vi i forløbet vil se at du udvikler dig fagligt, så du både opnår dybden i opgaver men også udfordres på den akutte del.

Det er vigtigt at du også i denne klinik har et fokus på hvordan andre sundhedsfaglige kolleger tilgår opgaven med omsorg og pleje, for netop at kunne udvikle dit blik for hvad der er sygeplejerskens spidskompetencer samt delegation.

Og ligeledes forholder dig nysgerrig og kritisk til det du oplever. Det er lærerigt at undre sig.

Inden du starter din klinik, har vi en forventning til at du sætter dig ind i nedenstående områder.

 • At du har gjort dig tanker om din studieplan.
 • Har læst godkendelseskriterierne for PlejeGribskov hvor der beskrevet hvilke tilbud vi kan give og hvad du som studerende kan forvente. Du skal vide at godkendelsen er udarbejdet, så du har mulighed for at opnå dine læringsmål.
 • Læs semesterbeskrivelse for din klinik og overvej hvorledes disse vil:

komme i spil i din personlige studieplan, det forventes at disse overvejelser       

komme i spil til din indledende studie samtale

 • At din medicin logbog er opdateret.

Der vil i klinikken være fokus på, at du selvstændigt varetager, udøver, anvender viden om, vurdere, indgår i, støtter, håndtere og sikre/udvikler sygepleje til udvalgte borgere med multikomplekse sygdomsforløb, fx borgere med flere sygdomme, f.eks. KOL, hjerte-kar-sygdomme, sår m.v.

I begyndelsen vil der være sidemandsoplæring, med fokus på at du løbende udvikler dig og opøver selvstændighed i klinisk beslutningstagen i at lede længerevarende borgerforløb. Du vil undervejs modtage vejledning i forløbet.

Det særlige ved klinisk undervisning er, at du lærer ved at deltage, udføre og øve praktiske syge-plejeinterventioner.

 

Hvor sygeplejeopgaverne kan være som nedenstående blot med varierende kompleksitetsgrad:

 • observation og afhjælpning af respiratoriske og cirkulatoriske problemer, eks. åndenød, hoste, temperatur, blodtryk og puls, ødemer.
 • Ernæringsindsats, eks. Underernæring, overvægt, sondeernæring, ernæringsvurdering, småt spisende borgere
 • Observation og afhjælpning af funktionsnedsættelser eks. ergonomi, aktivitet, mobilisering og forflytning            
 • Interventioner ift. udskillelser, eks. inkontinensvurdering, kateter pleje, UVI, stomi pleje, diarre- og obstipationsproblemer.
 • Udføre kropspleje med fokus på hygiejne, eks. hygiejniske principper, afbrydelse af smitteveje, evt. isolationsregimer, observation af hud og slimhinder.
 • Vurdere smerteproblematikker, søvnforstyrrelser, sår og forskellig grader af kognitive problemer.
 • Forebyggelse og rehabilitering eks. ernæringstiltag, trykaflastning, mobilisering.       
 • Patient undervisning i forbindelse med ordinationer.
 • Sygeplejetiltag af kommunikativ karakter, dels med samarbejdspartnere, borgere og familie.
 • Kunne udfører medicin administration og være bevidst om virkning bivirkning og kontraindikationer efter udskrivelse fra sygehus.
 • Terminal forløb som indeholder meget af ovenstående.         
 • Dokumentation og opfølgning på kollegers dokumentation      
 • Akutte nødkald
 • Faglig støtte til andre sundhedsfaglige ansatte trænes, og kræver at du som studerende har styr på delegation

Ovenstående vil forgå i samarbejde med borger, pårørende og tværprofessionelle

samarbejdspartnere. Med udgangspunkt i kommunens dokumentationssystem NEXUS, bliver du præsenteret for kliniske metoder og systematisk dataindsamling eks. tryksårsscreening, væskeskema, oprettelse af tilstande, handlingsanvisninger, faldforebyggelse, triagering, ISBAR.

Du vil have mulighed for at deltage i PlejeGribskovs projekter som "I sikre hænder", demensrejseholdet, demens- værktøjskassen og blive trænet i brug af velfærdsteknologi som Incare-skærme (elektroniske borgertavler til bla. triage) brug at personlifte, demensaktiviteter osv.

Du vil få mulighed for at følge de tilknyttede borgere ved eks. ambulante lægebesøg eller andet og herigennem opnå et indblik i borgerforløb og sundhedsvæsenet på tværs af sektorer.

Du vil hos de tilknyttede borgere få mulighed for at dispensere og administrere medicin. Det forventes at du tager initiativ til at udvide din evne til observation af virkning, bivirkning samt interaktioner, udvide din viden om de enkelte præparater og styrke dit fokus på patientsikkerhed.

Hvem vil man som sygeplejestuderende samarbejde med i hverdagen (her er det vigtigt, at der er øje på de andre faggruppers faglighed, hvad kan / skal den studerende lære ved at indgå i en faglig relation for at kunne varetage delegation, hvad lære vi af hinanden og hinandens faglighed?

Hvordan arbejder I med klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen i hverdagen og hvordan vil den studerende kunne se det?

Klinisk lederskab er en del af hverdagen og vil i samarbejde med den studerende blive italesat og reflekteret lige fra fordeling af kompleksiteten af borger til samtaler med familier og borger.

Borgergrundlaget på centrene gør, at du gennem de daglige sygeplejeinterventioner og forløb kommer omkring hele læringsudbyttet.

Vi vil i vores planlægning af din klinik hos os tage udgang punkt i din faglige erfaring og viden og arbejder målrettet hen mod at du vil opleve selvstændighed i klinisk beslutningstagen og klinisklederskab.

 

Du har mulighed for at fordybe dig i særlige borgerforløb, det kunne f.eks. være;

på Gribskov Rehabilitering modtage borger, som enten kan have brug for palliativ pleje, rehabiliterende forløb, være indlagt grundet aflastning og eller andre former for midlertidige ophold.

På vores sundhedscentre, vil du også får mulighed for at fordybe dig, men samtidig have rig mulighed for at have fokus på længere pleje- og behandlingsforløb. Disse forløb er kendetegnede ved at, de udvikler sig undervejs, involverer mange tværprofessionelle samarbejdspartnere, hvilket stiller store krav til dine evne til at træffe kvalificerede kliniske beslutninger undervejs.

 

Du vil gennem de daglige sygeplejeinterventioner og forløb kommer omkring hele dit læringsudbyttet på dit semester.

Desuden vil du have rig mulighed for at være tovholder og arbejde meget med dit kliniske lederskab i forhold til komplekse pleje og behandlingsforløb lige gyldigt, hvor du vil være i klinik.

 

Du vil i løbet af dine klinik få mulighed for at mødes til faglig refleksion på tværs af matrikler, sådan så du vil opleve at få udbytte af dine medstuderendes refleksioner.

Senest opdateret 24-10-2023

Helsingegården

Parkvænget 20A

3200 Helsinge

Tlf.: 7249 6050

Gribskov Rehabilitering

Parkvænget 20A

3200 Helsinge

Tlf: 7249 6050

Trongården

Trongårdsbakken 1

3210 Vejby 

 Tlf.: 7249 6050