Beskæring af buske og træer langs vejen

Vejledning for beskæring

Læs om regler for beskæring af hække og træer ud mod kommunale og private veje og fortove.

Alle grundejere skal beskære deres beplantning ud mod kommunale og private veje og fortove til en højde af minimum:

  • 4,20 m over cykelsti/kombineret fortov og cykelsti/kørebane
  • 4,20 m over kørebanen og over græsrabatten (1 m ind), herefter 2,80 m frem til skel. 
  • Klipning omkring skilt: 15 cm bagved, 50 cm til siderne, 1 over og fri udsigt til kørebanen. 

Bevoksningen må ikke dække skilte og ikke dække for vejbelysningen.

Er du i tvivl om skellets beliggenhed, kan det oplyses at eventuelle lysmaster ved fortovets bagkant sædvanligvis er placeret i fortovsarealet umiddelbart ved skel.

Manglende beskæring

Gribskov Kommune kan som vejmyndighed kræve ovenstående beskæring udført af grundejeren.

Hvis arbejdet ikke er udført indenfor en af vejmyndigheden fastsat frist, kan Gribskov Kommune lade arbejdet udføre ved sin foranstaltning på grundejerens bekostning.

Vil du vide mere om reglerne for vedligeholdelse af hække og anden beplantning langs veje, stier og fortove? Kontakt Vejafdelingen via digital post. 

Prioritering af henvendelser om beskæring

For at sikre at ressourcerne bruges bedst muligt, prioriteres beskæringssager ud fra følgende prioriteringsliste:

  1. Gennemfartsveje (fx Kildevej, Gillelejevej, Frederiksværkvej)
  2. Fordelingsveje (fx Rundinsvej, Parkvej)
  3. Stier (fx Gilbjergstien og stier, som fremgår af vej og stifortegnelse)
  4. Lokalveje - kryds, vejtilslutninger (boligområder)
  5. Lokalveje – inde i området (boligområder)
Kontakt

Vejafdelingen

Rådhusvej 3
3200 Helsinge

Tlf: 7249 6000

Digital post til vejafdelingen