Beskyttet natur

Flere naturtyper er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Truede arter er blandt andet beskyttet af naturbeskyttelsesloven og Habitatdirektivet.

Rigtig mange søer, heder, moser, strandenge, enge og overdrev er forsvundet fra Danmarks natur. Arealerne er beskyttet imod ændringer, efter naturbeskyttelseslovens § 3, for at passe bedre på de sidste rester af disse værdifulde arealer.

Hvad er naturbeskyttelseslovens § 3 ?

Naturbeskyttelseslovens § 3 beskriver, at der ikke må ændres på tilstanden af beskyttede naturtyper. Der kan være mulighed for at pleje naturområderne, men det kan kræve dispensation. Det gælder for eksempel omfattende rydninger eller førstegangspleje. Henvend dig derfor til Center for Teknik og Miljø, hvis du overvejer at pleje dit naturområde.

Kontakt os

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 3 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af:

  • Naturlige søer, hvis areal er på over 100 m2
  • Særligt udpegede vandløb
  • heder, moser og lignende, strandenge og strandsumpe samt ferske enge og biologiske overdrev, når sådanne naturtyper enkeltvis, tilsammen eller i forbindelse med de søer, der er nævnt ovenfor er større end 2.500 m2 i sammenhængende areal.
  • moser og lignende, der er mindre end 2.500 m2, når de ligger i forbindelse med en sø eller et vandløb, der er omfattet af beskyttelsen

Beskyttelsen betyder, at der ikke må foretages indgreb, der ændrer på tilstanden inden for et beskyttet naturområde (såkaldt § 3-område), herunder blandt andet dræning, terrænændring, opdyrkning, tilplantning og placering af bebyggelse, master med mere. Gribskov Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra dette forbud.

Beskyttet natur på min ejendom

Du kan se, om der er en vejledende registrering af beskyttet natur på din ejendom på den offentlige portal Danmarks Arealinformation.

Danmarks Arealinformation

Der kan dog godt være et naturområde på din ejendom, som ikke er vejledende registreret, men som stadigvæk er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. Det er dit ansvar, at tilstanden af naturområdet ikke ændres ved f. eks. dræning, opdyrkning m.m.

Hvis du er i tvivl eller har brug for at søge om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, så kontakt Center for Teknik og Miljø i Gribskov Kommune.

Kontakt os

Statens opdatering af den vejledende § 3-registrering

Naturstyrelsen gennemgik §3-områderne i hele landet, i perioden 2011-2014. Gennemgangen i Gribskov Kommune foregik i 2013. Den vejledende registrering af § 3-områder blev i den forbindelse opdateret.

Resultatet af opdateringen af § 3-registreringer i Gribskov Kommune

Staten fører selv tilsyn med og plejer sine § 3-områder, men Gribskov Kommune er myndighed f.eks. vedrørende dispensationer.

Natura 2000-handleplaner

Her kan du læse Gribskov Kommunes fire Natura 2000-handleplaner og om offentlige ture i Natura 2000-områder.

Natura 2000-ture

I foråret og sommeren 2019 samt i efteråret 2020 har vi afholdt i alt fire guidet ture i Natura 2000-beskyttede natur. Her fortalte vi om de naturforvaltningstiltag vi gør for at sikre gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter udpeget i Natura 2000-områder i Gribskov Kommune.

Svampetur - er afholdt d. 10. sep. 2020

Træk et træ - er afholdt d. 25. maj 2019

Stor Kærguldsmed i Ellemosen - er afholdt d. 10. juni 2019

Vilde Blomsters Dag - er afholdt d. 16. juni

Natura 2000-handleplaner

Byrådet i Gribskov har fremlagt fire handleplanforslag i offentlig høring i december 2016. Høringssvar er behandlet i hvidbøger, der kan ses her under. Den 22. maj 2017 blev handleplanerne endeligt vedtaget for fire Natura 2000-områder i Gribskov Kommune. Handleplanerne blev offentliggjort her på siden d. 30. maj 2017 og klagefristen var d. 27. juni 2017. Da der ikke indkom klager over handleplanerne er de endeligt vedtaget og gældende. Handleplanerne er udarbejdet i samarbejde med Fredensborg, Halsnæs, Helsingør og Hillerød Kommuner.

Natura 2000-handleplan for Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov (PDF)

Hvidbog med høringssvar til naturhandleplan for Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov (PDF)

Natura 2000-handleplan for Tisvilde Hegn og Melby Overdrev (PDF)

Hvidbog med høringssvar til naturhandleplan for Tisvilde Hegn og Melby Overdrev (PDF)

Natura 2000-handleplan for Arresø, Ellemosen og Lille Lyngby Mose (PDF)

Hvidbog med høringssvar til naturhandleplan for Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose (PDF)

Natura 2000-handleplan for Rusland (PDF)

Hvidbog med høringssvar til naturhandleplan for Rusland (PDF)

Baggrund

Forslagene til de kommunale Natura 2000-handleplaner er udarbejdet på baggrund af statens Natura 2000-planer, der er offentliggjort den 20. april 2016. Staten har udpeget en række Natura 2000-områder i Danmark, som indeholder større værdifulde naturområder på baggrund af EU’s habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv. Det er målet med udpegningen af Natura 2000-områderne at stoppe den nationale tilbagegang af naturtyper og de tilhørende plante- og dyrearter indenfor Natura 2000-områderne. For at nå målet er staten forpligtet til at udarbejde Natura 2000-planer, samt plejeplaner for egne arealer. Kommunerne er i hvert Natura 2000-område forpligtede til at udarbejde handleplaner. Der er udpeget 252 Natura 2000-områder i Danmark og seks af dem ligger i Gribskov Kommune. Kommunen skal lave handleplaner for fire af disse områder, mens Naturstyrelsen Nordsjælland skal lave plejeplaner for de resterende to områder.

De første statslige Natura 2000-planer kom tilbage i december 2011. Gribskov Kommune har vedtaget kommunale handleplaner i december 2012, på baggrund af de statslige planer.

Vil du vide mere?

På Miljø- og Fødevareministerietshjemmeside kan du læse mere om Natura 2000 og se de Statslige Natura 2000-planer.

Klagemulighed

Den fire ugers klagefrist fra offentliggørelsen af er udløbet d. 27. juni 2017. Der kan derfor ikke klages over handleplanerne. Afgørelsen kan heller ikke længere bliv prøvet ved en domstol, da sagen skulle være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort jf. Miljømålslovens § 58, dvs d. 30. nov. 2017.

Tibirke Bakker er et ca. 80 ha stort fredet område, som også er en del af Natura 2000 området nr. 135 Tisvilde Hegn og Melby Overdrev. Bakkerne er domineret af hede og overdrev.

På vegne af Gribskov Kommune har Natur & Landbrug ApS, v/Anna Bodil Hald gennemgået den ca. 14 ha store Klammerhøj-hegning i Tibirke Bakker. Formålet med gennemgangen har været at vurdere naturpotentialet med udgangspunkt i Natura 2000 udpegningen og den eksisterende naturpleje på et så detaljeret niveau som muligt.

Udover at beskrive tilstanden peger rapporten på udfordringer og trusler i forhold til at indfri naturpotentialet. Endelig giver rapporten bud på, hvordan naturplejen kan justeres f.x. i forhold til græsningstryk, græsningsperiode, valg af dyreart, indførelse af andre/supplerende metoder m.v.

Rapport: Tibirke Bakker - Klammerhøj-hegningen (PDF)

Klammerhøj-hegningen: Fotos juni 2018 (PDF)

Klammerhøj-hegningen: Fotos november 2018 (PDF)

Klammerhøj-hegningen: Natura2000 Tibirke Bakker (PDF)

Klammerhøj-hegningen: Naturplejeemner, fotoeksempler (PDF)

Klammerhøj-hegningen: Udbredelse af hedelyng (PDF)

Inspirationskatalog

Inspirationskataloget indeholder eksempler på indsatser indenfor Naturindsatsens temaer.

Naturindsats 2012-2016

Gribskov Kommune har udarbejdet rapporten Naturindsats 2012-2016, som giver en status over naturindsatsen i Gribskov Kommune 2012-2016.

Naturindsats 2012-2016 har ophæng i Kommuneplan 2013-2025, hvor Byrådet med vedtagelsen tilkendegav, at der i planperioden udarbejdes en naturplan for Gribskov Kommune.

Rapporten giver et overblik over hvilke indsatser, der er foretaget i perioden 2012-2014 samt hvilke tiltag, der søges gennemført i perioden 2015-2016.

Rapporten beskriver nogle af kommunens mest værdifulde naturområder, hvor kommunen udfører naturpleje samt områder, hvor kommunen har været involveret i projekter. De områder hvor der er offentlig adgang, er angivet på et kort over kommunen, forrest i rapporten.

Udover det konkrete arbejde med naturbeskyttelse arbejder Gribskov Kommune med andre områder, der falder under begrebet ”naturforvaltning”. Disse områder er f.eks registrering af natur, overvågning af arter og formidling af natur, som er gennemgået enkeltvis i rapporten.

Læs rapporten (PDF)

Naturlig hydrologi i Gribskov

Naturstyrelsen Nordsjælland har søgt om tilladelse til at genskabe naturlig hydrologi i Gribskov. Se ansøgningen og bilag her.

Ansøgning (PDF)

Oversigtkort til ansøgning

Kort 1 - Gribskov Nord Saltrup (PDF)

Kort 2 - Gribskov Nordvest Mårum (PDF)

Kort 3 - Gribskov Nordøst - Ostrup (PDF)

Naturlig hydrologi på 37 områder i skoven

Herunder kan ses kortudsnit og en teknisk vurdering for hver af de 37 områder, hvor der ønskes genskabt naturlig hydrologi i Gribskov. De 37 områder er delt ind i 3 puljer.

1. pulje refererer til kort Gribskov Nord Saltrup
2. pulje refererer til kort Gribskov Nordvest Mårum
3. pulje refererer til kort Gribskov Nordøst Ostrup

1. pulje - kortudsnit og teknisk vurdering

2. pulje - kortudsnit og teknisk vurdering

3. pulje - kortudsnit og teknisk vurdering